2019-07-03 07:37Pressmeddelande

Fortsatt hög företagsutlåning

Bankundersökning, låneindikatorn

Utlåningen till företag ligger på en fortsatt hög nivå. Fyra av tio bankkontorschefer uppger att utlåningen ökade under andra kvartalet. Även Almis företagsutlåning ökade under andra kvartalet. Det framgår av Almis kvartalsvisa undersökning om utlåningen till små och medelstora företag.

 

Bankernas utlåning till företag ligger på en fortsatt hög nivå. För årets andra kvartal uppgav 38 procent av bankcheferna att utlåningen ökade och 53 procent uppgav en oförändrad nivå. Det är ungefär på samma nivå som under årets första kvartal. Även Almis utlåning ökade under andra kvartalet jämfört med samma period förra året.

Synen på den framtida utlåningen är fortsatt positiv, 48 procent av bankkontoren tror att företagsutlåningen ökar på ett års sikt. Almis vd:ar i de regionala dotterbolagen är mer optimistiska då 92 procent tror att utlåningen till företag kommer att öka.

Resultatet av undersökningen ligger i linje med Almis Tillväxtkartläggning som presenterades strax före midsommar. I den uppger 40 procent av de små och medelstora företagen med tillväxtambitioner att de har ett finansieringsbehov.

 

De vanligaste branscherna är ”tillverkningsindustri” och ”bygg och anläggning”. Vanligaste användningsområden är investering i rörelsefastighet och maskiner/inventarier.

 

En klar majoritet, 78 procent, uppger att den ökade utlåningen är tillväxtorienterat, dvs att företagen har en förväntan om ökad tillväxt.

 

Företagen utvecklas väl

Bankkontoren har en positiv inställning till hur företagen på orten har utvecklats under årets sista kvartal.

46 procent uppger att företagen ökat sin omsättning.

30 procent uppger att viljan att anställa ökat.

 

Konjunkturen försvagas något

För tredje kvartalet tror en majoritet på en oförändrad konjunkturutveckling. På ett års sikt är antalet pessimister fler då 52 procent tror att konjunkturen försvagas något. Detta är något lägre jämfört med årets tidigare mätningar. Även Almis vd:ar gör en liknande bedömning, för tredje kvartalet tror en majoritet på en oförändrad konjunktur och på ett års sikt tror en majoritet att den försvagas något.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 28 maj – 20 juni 2019. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, juli 2019, här »

www.almi.se/Om-Almi/laneindikator/

 


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.

Kontaktperson

Lars Mårdbrant
Kommunikationsdirektör, Almi
Lars Mårdbrant