2020-09-29 11:39Pressmeddelande

40 miljoner för insatser riktade till företagen i Östra Mellansverige

Åsa Ekman, projektledare Smart TillväxtÅsa Ekman, projektledare Smart Tillväxt

Tillväxtverket lyfter det framgångsrika projektet Smart Tillväxt, som drivs av Almi Företagspartner i Östergötland, Uppsala, Mälardalen och Sörmland, genom fortsatt finansiering av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond för att stötta regionernas företag under ytterligare två år.

 

Över 2000 företag har hittills fått en unik stöttning genom flera typer av analyser, individuell rådgivning eller rådgivning i grupp. ”Det känns fantastiskt kul att projektet blivit prioriterat för fortsatt finansiering, det gör oss både stolta och glada” säger Åsa Ekman, projektledare för Smart Tillväxt. ”Insatserna som vi hittills levererat har visat upp mycket goda resultat i form av bland annat nöjda kunder som menar att insatserna leder till utveckling” fortsätter Åsa.  

Under 2019 genomfördes över 8000 behovsanalyser i berörda regioner på företag i tillväxtfas. Analyserna visade att företagen i första hand har behov av stöttning när det gäller Ekonomi, Marknadsföring och Försäljning samt Ledarskap. Projektet har även följts av en extern utvärderare och följeforskare som genom intervjuer och fokusgrupper med företag fångat upp företagens största nytta med insatserna i projektet. Behovet av support och tid för strategiskt arbete samt tillgång till extern kompetens är det som företagen uttrycker som den största vinningen.   

 

Med den fortsatta finansieringen kommer Almi genom projektet Smart Tillväxt att kunna bredda och utöka insatserna mot små och medelstora företag. ”Vi kan nu bredda insatserna i uppbyggnaden eller omställningen efter Corona än mer. Corona har fört med sig stora utmaningar för många företag, och en hel del möjligheter som ska tas tillvara. Vi kommer också fortsätta samverka med andra aktörer och spetskompetenser som finns i våra regioner för att hjälpa till att hitta just det som varje enskilt företag behöver.” säger Åsa Ekman.   

 

Åsa Ekman förklarar, ”Hållbarhet, globalisering, digitalisering, kompetensförsörjning och förmågan till förnyelse ställer stora krav på de mindre bolagen i Östra Mellansverige. För att bygga långsiktig konkurrenskraft behöver företag arbeta med ett aktivt strategiarbete där de kopplar sina företags utmaningar till konkret arbete med förändring och förbättring. Det är här vi kommer in i bilden och kan bidra till företagen på denna utvecklingsresa.”

 

Kontakt:

Övergripande projektledare: Åsa Ekman, Almi Östergötland, 013-200 736, asa.ekman@almi.se

Delprojektledare Almi Uppsala: Karin Södergren

Delprojektledare Almi Sörmland: Anton Manhem

Delprojektledare Almi Mälardalen: Björn Lundblad

Delprojektledare Almi Östergötland: Åsa Ekman

 

Om Almi:

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag

med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i

startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget

Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

 

Om Smart Tillväxt:

Smart Tillväxt är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Projektet som sträcker sig mellan 2018-2022 finansieras av Almi, Regionerna och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Ywonne Bölja
Rådgivare och marknadsansvarig, Almi Uppsala
Ywonne Bölja