2017-02-15 12:36Pressmeddelande

Almi Företagspartner AB - Bokslutskommuniké 2016

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

  • Almi beviljade totalt 1 206 (1 168) lån om totalt 784 (930) miljoner kronor under fjärde kvartalet. Under året har totalt 4 681 (4 405) lån om totalt 3 324 (3 241) miljoner kronor beviljats.
  • Almi investerade totalt 42 (42) miljoner kronor i 20 (17) befintliga och 8 (17) nya portföljbolag under fjärde kvartalet. Under året har Almi investerat totalt 172 (208) miljoner kronor i 113 (118) befintliga och 44 (67) nya portföljbolag.
  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 7 693 (7 141) rådgivningsinsatser under fjärde kvartalet.Under året har totalt 22 875 (22 176) rådgivningsinsatser till 13 660 (14 258) unika kunder levererats.

Rekordhög utlåning

Almis nyutlåning har över åren successivt ökat i såväl antal krediter som i volym kronor räknat. Ambitionen har varit att möta företagens efterfrågan på finansiering och därigenom göra största möjliga nytta. Bakom ökningen ligger ett strukturerat arbete med att öka effektiviteten i Almis verksamhet, införa ett mer utåtriktat arbetssätt samt att utveckla nya marknadskompletterande finansieringstjänster till tillväxtföretag i tidig fas. Expansionen har skett på ett kontrollerat sätt. Samtidigt som volymerna ökat har avkastningen i låneverksamheten varit fortsatt god.

Almis nyutlåning under 2016 har varit den högsta någonsin. Totalt beviljades 3 324 Mkr till närmare 4 700 företag. Det nya mikrolånet som introducerades tidigare under året har, tillsammans med fördubblingen av kapaciteten för tillväxtlånet till innovativa företag, bidragit till ökningen. Båda låneformerna bygger på ett garantiavtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) och ger Almis kunder förbättrade villkor och därmed bättre förutsättningar att utvecklas.

Den ökade efterfrågan innebär dock att Almis kapital tillgängligt för utlåning i det närmaste är fullt utnyttjat. För att säkerställa att Almi kan fortsätta utlåningen till små och medelstora företag på en långsiktigt stabil nivå vidtas nu åtgärder för en mer balanserad nettoutlåning under 2017.

I slutet av 2015 restes en ny generation riskkapitalfonder. Det innebar att ytterligare 1 300 miljoner kronor gjordes tillgängligt för investeringar i tidiga tillväxtbolag och en fördubbling av kapitalet för investeringar via Almis riskkapitalbolag Almi Invest.

Under 2016 har inflödet av investeringspropåer till riskkapitalverksamheten varit fortsatt hög. Ett ökat fokus på utveckling och avyttring av existerande innehav har bidragit till att antalet nyinvesteringar har minskat något jämfört med föregående år. En positiv effekt har dock varit att fler portföljbolag än tidigare har noterats på en organiserad marknadsplats alternativt sålts till industriella eller finansiella köpare.

Under året har Almi förberett för etablering av en ny nationell fond för investeringar inom området GreenTech. En sådan satsning motiveras av att kapitalbehovet är stort inom energi- och miljösektorn till följd av långa kommersialiseringsprocesser och svårbedömda risker på grund av regleringar.

I oktober undertecknades ett avtal som innebär att den nya fonden, Almi Invest Greentech AB, tillförs 650 miljoner kronor för investeringar i uppskattningsvis ett 50-tal bolag fram till 2023. Fonden riktar sig till företag verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering med syfte att bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Finansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Efterfrågan på Almis rådgivningserbjudanden är fortsatt hög. Antalet insatser till små och medelstora företag ökade till knappt 23 000 under året. Hälften av alla rådgivningskunder hade utländsk bakgrund och många av dessa deltog i Almis nyföretagarrådgivning.

En majoritet av Almis kundföretag ser både möjligheter och utmaningar med digitalisering, hållbarhet och internationalisering samt behovet av systematiskt produktutveckling och innovation. Intresset för Almis tillväxtrådgivning har därför ökat. Rådgivningen bedrivs i strategigrupper där företag i strukturerad form byter erfarenheter och utvecklas tillsammans.

Koncernens resultat för helåret 2016 är fortsatt starkt och ligger i nivå med föregående år, trots ökade kreditförluster under fjärde kvartalet.

Näringslivet förändras i snabb takt. För att möta företagens behov av utveckling krävs en ständig omprövning och utveckling av Almis verksamhet. Under hösten har därför ett omfattande strategiarbete bedrivits inom koncernen. Målet är att ytterligare stärka Almis bidrag till hållbar tillväxt i näringslivet genom att nå ut med marknadskompletterande insatser till fler intressanta tillväxtföretag över hela landet. Arbetet ska avslutas under första halvåret 2017 och därefter successivt implementeras i koncernens samtliga bolag.

Bokslustskommuniké 2016

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.