2016-02-15 17:04Pressmeddelande

​Almi Företagspartner AB - bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet i korthet


  • Almi beviljade totalt 1 168 (981) lån på totalt 930 (580) miljoner kronor. 
  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 7 141 rådgivningsinsatser till totalt 4 115 (1 465) unika kunder.
  • Almi investerade totalt 42 (58) miljoner kronor i 17 (15) befintliga och 17 (24) nya portföljbolag.

Ett starkt resultat skapar förutsättningar för nya satsningar

Efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster var under 2015 fortsatt hög inom samtliga tre affärsområden - lån, rådgivning och riskkapital.

Utlåningen till små och medelstora företag ökade med nästan 40 procent och låg därmed i nivå med utlåningen under finanskrisen 2009. Bakom ökningen ligger en medveten satsning på finansiering i tidiga och riskfyllda skeden där bristen på privat kapital är som störst. Efterfrågan på det nya Tillväxtlånet till innovativa företag som lanserades i början av året har överträffat förväntningarna och stod under året för en betydande del av utlåningen. Men även efterfrågan på Almis Mikrolån har ökat i både volym och antal. Mikrolånet vänder sig främst till företag med mindre kapitalbehov, ofta i samband med företagsstart.

Almi Invest håller en hög investeringstakt och är idag Sveriges mest aktiva investerare i tidiga skeden med en portfölj med närmare 400 spännande och innovativa företag. Under hösten stängdes Almi Invests fond I för nyinvsteringar. Samtidigt lanserades den andra generationens fonder, Almi Invest II, med 1 300 miljoner kronor i nytt riskkapital till unga tillväxtbolag. Målet är att investera i över 300 tidiga tillväxtbolag under tidsperioden 2015-2020.

Almi gjorde under året över 20 000 rådgivningsinsatser. De stora volymerna ligger i tidiga skeden, såsom rådgivning till nystartade företag som drivs av personer med utländsk bakgrund samt rådgivning i samband med innovations- och produktutveckling. Lanseringen av Almis nya Till-växtrådgivning till unga respektive mark-nadsetablerade företag blev en framgång med över 1 100 deltagande företag redan under det första året.

Satsningar på lånefinansiering och riskkapital

Resultatet i såväl moderbolaget som koncernen har stärkts jämfört med föregående år. De huvudsakliga förklaringarna till det är regeringens beslut att tillföra Almi ytterligare 71 miljoner kronor i form av ägaranslag under 2015 samt fortsatt låga kreditförluster i låneverksamheten.

Det starka resultatet i verksamheten skapar förutsättningar att ytterligare öka utbudet av kapital för små och medelstora företag genom att bedriva en expansiv finansieringsverksamhet i riskfyllda utvecklings- och tillväxtskeden. Under 2016 planeras kraftfulla satsningar på lånefinansiering och riskkapital. En vidareutveckling av samarbetet med Europeiska Investeringsfonden (EIF) är en viktig förutsättning för dessa satsningar.

Flerårsöversikt

Koncernen

2015

2014

20131

20122

20112

20102

Rörelsens intäkter, mkr

901

1 074

1 100

980

993

869

Rörelseresultat, mkr

45

35

-27

37

46

-79

Rörelsemarginal, procent

5,0

3,2

-2,5

3,8

4,7

-9,1

Resultat efter finansiella poster, mkr

139

120

75

35

45

-79

Balansomslutning, mkr

7 929

7 803

7 733

7 243

7 201

7 169

Soliditet, procent

89,3

88,9

88,2

87,4

87,4

87,2

Medelantal anställda

470

475

454

428

440

455


Beviljade lån, mkr

3 241

2 354

2 200

2 161

2 023

2 112

Investeringar riskkapital, mkr

208

211

249

160

143

114

1) Innovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i koncernens siffror


2) Nyckeltal för åren 2010 - 2012 är ej omräknade enligt K3-regelverketHela delårsrapporten för januari-december 2015 hittar du här »
http://www.almi.se/Images/Huvudkontoret/Om%20Almi/Finansiell%20information/Bokslutskommunike2015.pdf

För ytterligare information kontakta:
Lotta Löfgren, Finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se
Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.