2015-11-10 09:21Pressmeddelande

Almi Företagspartner AB - delårsrapport för 3:a kvartalet 2015

Tredje kvartalet i korthet

  • Almi beviljade totalt 809 (787) lån på totalt 612 (490) miljoner kronor.
  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 4 337 rådgivningsinsatser till totalt 2 352 (3 275) unika kunder.
  • Almi investerade totalt 53 (41) miljoner kronor i 21 (25) befintliga och 18 (9) nya portföljbolag.

Efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster är fortsatt stor.

Utlåningen till små och medelstora företag har ökat även under tredje kvartalet och ligger nu på samma nivå som under finanskrisen 2009 och drygt 30 procent över föregående år. Det nya Tillväxtlånet till innovativa företag som lanserades i början av året står för en betydande del av ökningen, men också efterfrågan på Almis mikrolån har ökat i både volym och antal. Mikrolånet vänder sig främst till företag med mindre kapitalbehov, ofta i samband med företagsstart.

Almi Invest håller en hög investeringstakt och är idag Sveriges mest aktiva investerare i tidiga skeden med en portfölj med närmare 400 spännande och innovativa företag. Vid utgången av tredje kvartalet stängdes Almi Invests fond I för nyinvsteringar. Investeringar i sådd- och tidig expansionsfas kommer därefter att ske ur nya regionala fonder, Almi Invest II. På så sätt säkerställs långsiktigt utbudet av riskkapital till små innovativa företag över hela landet.

Efterfrågan på Almis rådgivningsinsatser under de första tre kvartalen har varit god. De stora volymerna ligger i tidiga skeden, såsom rådgivning till nystartade företag som drivs av personer med utländsk bakgrund samt rådgivning i samband med innovation- och produktutveckling. Årets nya satsningar på Tillväxtrådgivning till såväl unga som marknadsetablerade företag är nu igång och väntas fortsätta att öka under resten av året.

Resultatet i såväl moderbolaget som koncernen har stärkts väsentligt under tredje kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till det förbättrade resultatet är regeringens beslut att tillföra Almi ytterligare 71 miljoner kronor i form av ägaranslag under 2015, varav 38 miljoner kronor har intäktsförts under tredje kvartalet. 20 miljoner kronor av anslagsförstärkningen är avsedd för insatser som förbättrar möjligheterna för personer med utländsk bakgrund att starta och driva företag. Det starka resultatet i verksamheten skapar förutsättningar att ytterligare öka utbudet av kapital för små och medelstora företag genom att bedriva en expansiv låneverksamhet i riskfyllda utvecklings- och tillväxtskeden. Vidare har Almi under det tredje kvartalet beslutat att öka utbudet av innovationsfinansiering genom att avsätta ytterligare 35 Mkr till förstudie-/verifieringsmedel och innovationslån. Total har 100 miljoner kronor avsatts för ändamålet under 2015.

Hela delårsrapporten för januari-september 2015 hittar du här »
http://www.almi.se/Aktuellt/Delarsrapport-januari---september-2015/

För ytterligare information kontakta:
Lotta Löfgren, Finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se
Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.