2019-08-15 14:08Pressmeddelande

Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport januari-juni 2019

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 933 (933) lån om totalt 497 (459) miljoner kronor under andra kvartalet. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgick till 1 836 (1 856) lån om totalt 963 (889) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 juni 2019 uppgick till 4 852 miljoner kronor jämfört med 5 033 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

 

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 3 000 (2 200) rådgivningsinsatser och under delårsperioden drygt  5 400 (3 300).

 

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 76 (54) miljoner kronor i 31 (31) befintliga och 16 (14) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 109 (89) miljoner kronor i 60 (65) befintliga och 24 (21) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade 345 portföljbolag till ett sammanlagt bokfört värde på 871 miljoner kronor per 30 juni 2019 jämfört med 345 portföljbolag till ett sammanlagt bokfört värde om 838 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

 

Verksamheten januari - juni

Efter det omfattande strategiska utvecklingsarbete som genomfördes under 2018 har ett mer kundfokuserat arbetssätt introducerats och tjänsteutbudet setts över och anpassats till företag med potential att utvecklas och växa. Målet är att öka insatserna till företag med tillväxtpotential och därmed bättre bidra till ökad hållbar tillväxt i svenska små och medelstora företag.

Förändringarna har tagits emot positivt och vi ser en god efterfrågan bland företagen på våra nya tjänster. Almis kundundersökning avseende andra kvartalet visar att 92 procent av kunderna skulle rekommendera Almi till andra företag.

Under andra kvartalet genomfördes ca 3 000 affärsutvecklingsinsatser och under hela delårsperioden drygt 5 400 insatser i små och medelstora företag.

Almis utlåningskapacitet har fortsatt att stärkas vilket möjliggjort introduktion av en ny generation tillväxtlån för att möta behoven hos företag med innovativa affärsidéer. Tillväxtlånet kompletterar tydligt utbudet på den privata marknaden och bygger på ett avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin. Almis kreditförluster täcks till 50 procent av EIF inom en utlåningsram om 1,8 miljarder kronor, med en option om upp till 2,4 miljarder kronor. Tack vare garantin från EIF kan Almi erbjuda mer förmånliga villkor, vilket ökar sannolikheten för en positiv utveckling hos kundföretagen.

Nyutlåningen ökade under andra kvartalet. Utlåningsvolymen var 8 procent högre än under samma period förra året. Inflödet av kreditpropåer tyder på en fortsatt positiv utveckling under året och förstärks ytterligare av en god efterfrågan på tillväxtlån.

Inflödet av investeringspropåer till riskkapitalverksamheten i Almi Invest ökade under andra kvartalet och det är fortsatt ICT-segmentet som är dominerande, inte minst i storstadsregionerna.

Under andra kvartalet ökade investeringarna vilket innebär att investeringsvolymen för hela delårsperioden blev ca 20 Mkr högre än föregående år.

 

Ett antal nyinvesteringar gjordes under kvartalet av Almi Invest GreenTech AB vars verksamhet är inriktad på investeringar i innovativa företag som bidrar till reducering av klimatgaser. Bland investeringarna kan nämnas företaget Re:newcell med ursprung i forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Bolaget har tagit fram ett biologiskt nedbrytbart textilmaterial som helt och hållet består av återvunna cellulosabaserade textilier såsom bomull och viskos. De använda kläderna och tygerna rivs och bearbetas genom en unik patenterad process till en massa, som torkas och pressas. Resultatet blir stora ark, som kan användas för att göra nya kläder.

Exitaktiviteten under delårsperioden har varit fortsatt hög men transaktionsbeloppen har överlag varit relativt små. Under inledningen av kvartalet  genomfördes dock en positiv delexit i Göteborgsföretaget I-tech då Almi Invest sålde knappt halva sitt innehav, motsvarande 7 procent av bolaget.

Efter nyinvesteringar och försäljningar av innehav är antalet direkta innehav oförändrat 345 jämfört med årsskiftet.

Almi följer årligen upp utvecklingen hos de företag som tagit del av Almis tjänster. I föregående delårsrapport presenterades resultat från årets undersökning avseende företag där Almi gjort insatser 2014. Efter att Almi uppmärksammat felaktigheter i denna mätning har en korrigerad effektmätning erhållits från SCB vilken visar på ett bättre resultat än som tidigare rapporterats. Omsättningen hos de företag som fortfarande var aktiva 2017 ökade med i genomsnitt 48 procent jämfört med kontrollgruppens 35 procent. Antalet anställda ökade under samma period med 28 procent eller närmare 13 000 personer jämfört med kontrollgruppen som ökade med 15 procent eller strax under 7 500 personer.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till 38 miljoner kronor, vilket är 17 Mkr lägre än föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till det försämrade resultatet är att anslagen till verksamheten minskade med 26 miljoner kronor.

Flerårsöversikt

 

Koncernen, mkr

jan-jun 2019

2018

2017

2016

2015

2014

Rörelsens intäkter

501

1 072

1 061

958

871

1 074

Rörelseresultat

40

45

229

11

0

35

Rörelsemarginal, procent

8,0

4,2

21,6

1,1

0,0

3,2

Resultat efter finansiella poster

38

118

241

137

139

120

Balansomslutning

8 710

8 601

8 509

8 170

7 929

7 803

Periodens kassaflöde

-77

-165

227

-226

-57

-320

Soliditet, procent

87,4

88,1

87,6

88,3

89,3

88,9

Medelantal anställda

494

490

487

477

470

475

Utbetalda lån, belopp

963

1 700

2 335

2 953

2 542

2 017

Investerat riskkapital, belopp

108

226

181

172

208

211

 

Hela delårsrapporten»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

 

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.


Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.