2021-06-02 13:23Pressmeddelande

Almi lanserar Grönt lån

Mats Lundmark, vd Almi KronobergMats Lundmark, vd Almi Kronoberg

Almis nya gröna lån ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål.

 

Nu lanserar Almi det gröna lånet. Syftet är att stimulera gröna satsningar som är miljömässigt hållbara och som bidrar till ett eller flera av de sex målsättningarna i EUs taxonomi. För att satsningen ska klassas som hållbar ska den ge ett väsentligt bidrag till mål i taxonomin.

 

Tack vara en garanti från Europeiska investeringsfonden kan Grönt lån erbjudas med förmånliga villkor. Som motprestation ställer det gröna lånet högre krav på låntagaren. Bland annat kommer lånet att kombineras med en obligatorisk fördjupad kundanalys i form av en Framtidsdialog och en Hållbarhetsworkshop som ger förutsättningar för framtagande av en konkret handlingsplan inom hållbarhet.

Det är viktigt att företag har möjlighet att göra hållbara investeringar som har en positiv inverkan på klimatet och miljön. Vi ska ligga i framkant och vara en förebild, då behöver vi också ge företagen rätt förutsättningar, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

 

Jag är glad över att vi nu kan erbjuda ett Grönt lån. Svenska företag ligger på många områden långt fram i sitt hållbarhetsarbete. Med det här nya lånet får nu fler företag möjlighet att göra investeringar som både ökar företagets konkurrenskraft och förbättrar vårt klimat. För små och medelstora företag kan hållbarhetsfrågan vara ganska svårnavigerad. Många företag behöver stöd för att analysera vad hållbarhet innebär för dem och hur det påverkar företagets konkurrenskraft. Vi ser hållbarhet som ett sätt att framtidsrusta bolagen och vi har därför även lanserat nya affärsutvecklingstjänster inom hållbarhet som kompletterar det gröna lånet, säger Britta Burreau, vd Almi.

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som har ambitionen att utvecklas och växa hållbart. Almi arbetar med företag i tidiga skeden med tillväxtpotential och etablerade företag som vill skala upp och expandera. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 

EIF

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden.

 

Mer info om Grönt lån här

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/gront-lan/

 

För ytterligare information kontakta:

Mats Lundmark, 070-2297955, mats.lundmark@almi.se 

Lars Mårdbrant, 070-3143434, lars.mardbrant@almi.se


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Mats Lundmark
Vd, Almi Kronoberg
Mats Lundmark