2007-12-18 09:21Pressmeddelande

Almis konjunkturindex: Konjunkturavmattning för små företag: Norrbotten har bästa konjunkturen

Det heta konjunkturläget från i våras har dämpats betydligt under hösten för små företag. Konjunkturläget kan idag beskrivas som ljumt. I höstens Almi Barometer är det betydligt färre som uppger att konjunkturen har stärkts. Men det är ingen konjunkturnedgång man ser framför sig, snarare en avmattning. En majoritet av Almi-konsulterna bedömer att konjunkturen är oförändrad jämfört med för ett halvår sedan. Även investeringsviljan dämpas. Färre tror att den ökar och fler tror på en oförändrad nivå det närmaste året. Man tror också att antalet nyanställningar minskar, varannan konsult bedömer att småföretagen kommer att nyanställa fler under det kommande året jämfört med tre av fyra i våras. Bland Sveriges län ligger Norrbotten i topp i konjunkturindex följt av Jämtland och Sörmland. Almis konjunkturindex väger samman faktorerna allmänt konjunkturläge, investeringsvilja och benägenhet att nyanställa.

Konjunkturförbättring i två nordliga län
Bland Sveriges län har Jämtland den bästa småföretagarkonjunkturen följd av Norrbotten och Gotland. En tendens till förbättring finns i Västmanland och Uppsala. I sju län är konjunkturen oförändrad.

Dämpad investeringsvilja
Bedömningen av de små företagens investeringsvilja under det kommande året har dämpats. Betydligt färre tror att investeringarna kommer att öka. Fyra av tio konsulter tror på en ökning jämfört med åtta av tio i våras. Störst förväntningar på ökande investeringar finns i Norrbotten, Sörmland och Jämtland.

Färre nyanställningar
Nyanställningarna kommer att minska. Ungefär varannan Almi-konsult tror att de små företagen kommer att nyanställa fler under det kommande året. Det är betydligt färre jämfört med i våras då tre av fyra trodde på fler nyanställningar. De små företagen nyanställer alltså fortfarande, men inte lika mycket som tidigare. Störst behov av att nyanställa har företagen i Örebro, Kronoberg och Halland.

– En majoritet av våra konsulter tror på en oförändrad investeringsvilja och antal nyanställningar. Det ger en signal om avmattning i konjunkturen men ingen nedgång, säger Almis koncernchef Göran Lundwall i en kommentar.

Almi Barometern, som genomfördes den 13 till 30 november innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almi-koncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 79 %.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag.

Stockholm den 18 december 2007
För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08 709 89 01, mobil 070 314 34 34


Konjunkturindex (fallande skala)
(Sammanvägning av allmänt konjunkturläge, investeringsvilja och benägenhet att nyanställa)

Ljum konjunktur
1. Norrbotten
2. Jämtland
3. Sörmland
4. Örebro län
5. Gotland
6. Halland
7. Uppsala län
8. Östergötland
9. Kronoberg
10. Västmanland
11. Kalmar län
12. Västra Götaland
13. Gävleborg
14. Jönköping
15. Skåne
16. Västerbotten

Kylig konjunktur:
17. Västernorrland
18. Värmland
19. Blekinge
20. Dalarna
21. Stockholms län

Konjunkturläget för små företag län för län jämfört med för ett halvår sedan.(fallande skala)

Förbättrad konjunktur
1. Jämtland
2. Norrbotten

Tendens till förbättrad konjunktur:
3. Gotland
4. Västmanland
5. Uppsala
6. Dalarna
7. Kalmar
8. Sörmland
9. Östergötland
10. Kronoberg
11. Västerbotten
12. Halland
13. Gävleborg
14. Skåne

Oförändrad konjunktur:
15. Örebro
16. Västra Götaland
17. Jönköping
18. Värmland
19. Blekinge
20. Västernorrland
21. Stockholm


Investeringsviljan bland små företag under det kommande året län för län. (fallande skala)

Förbättrad investeringsvilja:
1. Norrbotten

Tendens till förbättrad investeringsvilja
2. Sörmland
3. Jämtland
4. Uppsala
5. Halland
6. Gotland
7. Västra Götaland
8. Kalmar
9. Östergötland
10. Örebro
11. Jönköping
12. Gävleborg
13. Skåne
14. Kronoberg

Oförändrad investeringsvilja
15. Västmanland
16. Västernorrland
17. Värmland
18. Blekinge
19. Västerbotten
20. Dalarna
21. Stockholm

Viljan att nyanställa hos små företag under det kommande året län för län. (fallande skala)

Ökning
1. Örebro

Tendens till ökning
2. Kronoberg
3. Halland
4. Jönköping
5. Östergötland
6. Västmanland
7. Sörmland
8. Gotland
9. Norrbotten
10. Uppsala
11. Västerbotten
12. Jämtland
13. Västra Götaland
14. Gävleborg
15. Västernorrland
16. Skåne
17. Kalmar
18. Värmland

Oförändrad
19. Blekinge
20. Stockholm
21. Dalarna


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.