2022-04-20 05:30Pressmeddelande

Almis Låneindikator: Företagen i Väst satsar trots osäker konjunktur

Agneta Olsson, VD Almi VästAgneta Olsson, VD Almi Väst

Sex av tio bankkontor i landet tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer genomförd av Almi. Trots detta ser Almi en stark investeringsvilja bland företagen i Västra Götaland.

 – Vi märker en fortsatt stor framtidstro hos företagare i Västra Götaland. De ser möjligheter kopplade till de omfattande investeringar som görs i Göteborg i både näringslivet och inom forskning och utveckling, säger Agneta Olsson, vd Almi Väst.

Almi Västs utlåning är lika hög under första kvartalet i år som i fjol. Men nu handlar det i mindre grad om brygglån utan om framåtsyftande investeringar.

– Framför allt ser vi ett stort tryck och intresse för vår hållbarhetsrådgivning och vårt gröna lån. Sedan lånet lanserades förra sommaren har det gått från noll till 13 procent av vår utlåning, säger Agneta Olsson.

Majoriteten av bankcheferna tror på försämrad konjunktur
Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars.

Bara 11 procent tror på en förbättrad konjunktur på kort sikt, jämfört med 46 procent i föregående mätning. På lång sikt tror 58 procent på en försämrad konjunktur, jämfört med 11 procent i förra mätningen.

Färre än tidigare tror på ökad utlåning
En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka.

I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent. Även vad gäller utlåningen på lång sikt minskar andelen bankchefer som tror på ökad utlåning.

– I Västra Götaland bedömer vi att Almis utlåning kommer fortsätta ligga på ungefär samma nivå men att vi kommer se en fortsatt växling mot gröna lån i takt med att fler behöver ställa om, säger Agneta Olsson.

Ökad andel anser att det blivit svårare att få lån
Andelen bankchefer som bedömer att det är något svårare att få lån ökar från 5 procent i förra kvartalet till 17 procent.

– På Almi kan vi komplettera bankernas utlåning och täcka en större del av lånebehovet. Vi har också tagit fram riktade lösningar, såsom erfarenhetsutbyten mellan vd:ar, framtidssimulering och det gröna lånet som kan vara till stor hjälp för företag som vill göra en hållbarhetsomställning, säger Agneta Olsson.


Om undersökningen
Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet.

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 mars–21 mars 2022. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB.

Läs Almis Låneindikator, mars 2022, här »
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar

För ytterligare information kontakta:
Agneta Olsson, vd Almi Väst
agneta.olsson@almi.se
070-674 20 01

Kai Sundström, tf. kommunikationsdirektör Almi
kai.sundstrom@almi.se
070-870 63 00

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 

 

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.