2022-04-20 05:25Pressmeddelande

Almis Låneindikator: Hög efterfrågan på Almis tjänster i Blekinge

Martin Åkesson, vd, Almi BlekingeMartin Åkesson, vd, Almi Blekinge

Sex av tio bankkontor i landet tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi. I Blekinge har 2022 inletts med god efterfrågan av Almis finansiering.

–  Almi finns till för att komplettera den privata marknadens utlåning, så det är naturligt om vår utlåning fortsätter som tidigare. Framåtriktade krediter och investeringar har till viss del tagit fart efter pandemin. Det kan ju förstås uppstå en minskning om ökad osäkerhet gör att företagen avvaktar med investeringar, säger Martin Åkesson, vd Almi Blekinge.

Majoritet tror på försämrad konjunktur

Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars. I föregående mätning trodde 46 procent på en förbättrad konjunktur på kort sikt. Den siffran har nu sjunkit till 11 procent.

Ökad omsättning

Varannan bankchef bedömer att företagens omsättning har ökat. Det är en lägre andel än föregående kvartal, men högre än samma kvartal föregående år. Andelen bankchefer som bedömer att omsättningen har minskat är fortsatt låg.  

Färre än tidigare tror på ökad utlåning

En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent.

– I det korta perspektivet tror jag att vi kommer se en något minskad efterfrågan på lån på grund av negativa konjunktursignaler och läget i vår omvärld, men kanske inte ett dramatiskt fall. Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan av finansiering och rådgivning kopplat till hållbar omställning. Det är möjligt att den gröna utlåningen tar ökad fart på sikt och kanske ersätter en del av den tidigare utlåningen.

Ökad andel anser att det blivit svårare att få lån

Andelen bankchefer som bedömer att det är något svårare att få lån ökar från 5 procent i förra kvartalet till 17 procent.

– På Almi kan vi komplettera bankernas utlåning och finansiera en större del av lånebehovet. Vi har också tagit fram riktade lösningar, såsom erfarenhetsutbyten mellan vd:ar, framtidssimulering, konkreta verktyg och processer för företagens omställning och det gröna lånet som kan vara till stor hjälp för företag som vill göra en hållbarhetsomställning, säger Martin Åkesson.

Om undersökningen

Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet.

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 mars–21 mars 2022. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB.

Läs Almis Låneindikator, mars 2022, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar

 

För ytterligare information kontakta:

Martin Åkesson, vd Almi Blekinge

martin.akesson@almi.se, 070-539 51 26Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Martin Åkesson
Vd, Almi Blekinge
Martin Åkesson