2022-04-20 05:30Pressmeddelande

Almis Låneindikator: Ökad osäkerhet bland företagen i Västerbotten

Fredric Genberg, vd Almi NordFredric Genberg, vd Almi Nord

Sex av tio bankkontor tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi. I Västerbotten är det framför allt de ökade drivmedelspriserna som skapar oro. 

 

 – Under pandemin var det vissa branscher som drabbades extra hårt, de ökade drivmedelspriserna slår bredare. Samtidigt ser vi inte att Almis utlåning minskat ännu men vår roll är ju också att komplettera bankerna, säger Fredric Genberg, vd Almi Nord. 

 

Majoritet tror på försämrad konjunktur 

Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars. I föregående mätning trodde 46 procent på en förbättrad konjunktur på kort sikt. Den siffran har nu sjunkit till 11 procent. På lång sikt tror 58 procent på en försämrad konjunktur, jämfört med 11 procent i föregående mätning. 

 

– Det finns många utmaningar som kan leda till en viss sättning i konjunkturen. Bland annat verkar bristen på råvaror och komponenter men också arbetskraft tillväxthämmande. Samtidigt ser vi att kriget i Ukraina driver på hållbarhetsomställningen. Det är möjligt att den gröna utlåningen tar ökad fart på sikt och kanske ersätter en del av den tidigare utlåningen, säger Fredric Genberg. 

 

Färre än tidigare tror på ökad utlåning 

En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent. Även vad gäller utlåningen på lång sikt minskar andelen bankchefer som tror på ökad utlåning. 

Ökad andel anser att det blivit svårare att få lån  
Andelen bankchefer som bedömer att det är något svårare att få lån ökar från 5 procent i förra kvartalet till 17 procent. 

På Almi kan vi komplettera bankernas utlåning och täcka en större del av lånebehovet. Vi har också tagit fram riktade lösningar, såsom erfarenhetsutbyten mellan vd:ar, framtidssimulering och det gröna lånet som kan vara till stor hjälp för företag som vill göra en hållbarhetsomställning, säger Fredric Genberg. 


Om undersökningen 

Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet.  

 

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 mars21 mars 2022. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB.  

 

Läs Almis Låneindikator, mars 2022, här » 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

 

Fredric Genberg, vd Almi Nord  

fredric.genberg@almi.se, 073–092 24 82. 

 

Kai Sundström, tf. kommunikationsdirektör Almi 

kai.sundstrom@almi.se, 070-870 63 00. 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.