2022-04-20 05:30Pressmeddelande

Almis Låneindikator: Ökad osäkerhet påverkar investeringsviljan hos företagen i Värmland

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi VärmlandAnna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

Sex av tio bankkontor i landet tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi. I Värmland ser Almi att osäkerheten påverkar investeringsviljan.

 – Den stora osäkerheten om hur det fruktansvärda kriget i Ukraina utvecklar sig påverkar förmågan och viljan att fatta beslut om framtiden. Fler företag avvaktar med investeringar som var på gång efter att restriktionerna från pandemin lättat. Samtidigt vet vi att efterfrågan på Almis tjänster på sikt brukar öka i tider av osäkerhet och förändringar, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Majoriteten av bankcheferna tror på försämrad konjunktur

Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars.

– I Värmland uttrycker många företagare en fortsatt hög efterfrågan på kompetens och det är ett stort tillväxthinder. Vardagen har också blivit svårare för företagen på grund av kraftigt höjda priser på råvaror, bränsle, energi och frakter ihop med brist på insatsvaror, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Färre än tidigare tror på ökad utlåning

En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent.

Ökat intresse för hållbarhetsfrågorna bland företagen i Värmland

I kriser skapas möjligheter. Anna Lundmark Lundbergh pekar på en ökad efterfrågan av trygghet i leveranser, självförsörjning och att konsumenter vet ursprung på varor och tjänster. Detta öppnar upp för nya möjligheter i Värmland inom flera områden.

Anna Lundmark Lundbergh lyfter även fram att Almi sett ett ökat intresse för rådgivning inom hållbar omställning och Almis gröna lån.

– På Almi kan vi komplettera bankernas utlåning och täcka en större del av lånebehovet. Vi har också tagit fram riktade lösningar, såsom erfarenhetsutbyten mellan vd:ar, framtidssimulering och det gröna lånet som kan vara till stor hjälp för företag som vill göra en hållbarhetsomställning. Vi ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågorna och insikt om hur viktiga de är för såväl människor, miljö som företagens förmåga att klara kristider, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Ett företag som haft nytta av Almis insatser på området är Tabergkonstruktioner i Nordmark som säljer och monterar stativlösningar till solpanelsanläggningar på mark. 

– Med hjälp av Almis hållbarhetsdialog har vi fått bekräftat att vi är på rätt väg med våra innovativa lösningar och med hjälp av Almis finansiering har vi kunnat göra det möjligt, säger Markus Svensson, delägare på Tabergkonstruktioner.


Om undersökningen

Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet.

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 mars–21 mars 2022. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB.

Läs Almis Låneindikator, mars 2022, här » www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar

För ytterligare information kontakta:

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland
anna.lundbergh@almi.se, 070-814 93 77.

Kai Sundström, tf. kommunikationsdirektör Almi
kai.sundstrom@almi.se, 070-870 63 00.

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh