2022-04-20 05:30Pressmeddelande

Almis Låneindikator visar: Ökad osäkerhet bland företagen i Kronoberg

Mats Lundmark, vd Almi KronobergMats Lundmark, vd Almi Kronoberg

Sex av tio bankkontor tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi. I Kronoberg märks en avvaktan och osäkerhet bland företagen.

 

 – I det osäkra läge som vi är i tror jag att vår roll blir viktigare än någonsin, att kunna hjälpa företagen inte bara med lån utan också med affärsutveckling, säger Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg.

 

Majoritet tror på försämrad konjunktur

Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars. I föregående mätning trodde 46 procent på en förbättrad konjunktur på kort sikt. Den siffran har nu sjunkit till 11 procent. På lång sikt tror 58 procent på en försämrad konjunktur, jämfört med 11 procent i föregående mätning.

 

– Vi har inte sett en lika dramatisk förändring sedan pandemins början, vilket kan vara en spegling av den rådande osäkerheten. Samtidigt ser vi också ett ökat intresse från företagen att bli mer hållbara och bygga en verksamhet som står stark i kriser, säger Mats Lundmark

 

Färre än tidigare tror på ökad utlåning

En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent. Även vad gäller utlåningen på lång sikt minskar andelen bankchefer som tror på ökad utlåning.

Ökad omsättning

Varannan bankchef bedömer att företagens omsättning har ökat. Det är en lägre andel än föregående kvartal, men högre än samma kvartal föregående år. Andelen bankchefer som bedömer att omsättningen har minskat är fortsatt låg.  

 

Ökad andel anser att det blivit svårare att få lån
Andelen bankchefer som bedömer att det är något svårare att få lån ökar från 5 procent i förra kvartalet till 17 procent.

– På Almi kan vi komplettera bankernas utlåning och täcka en större del av lånebehovet. Vi har också tagit fram riktade lösningar, såsom erfarenhetsutbyten mellan vd:ar, framtidssimulering och det gröna lånet som kan vara till stor hjälp för företag som vill göra en hållbarhetsomställning, säger Mats Lundmark.

 

 

Om undersökningen

Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet.

 

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 mars–21 mars 2022. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB.

 

Läs Almis Låneindikator, mars 2022, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg

mats.lundmark@almi.se, 070-229 79 55.

 

Kai Sundström, tf. kommunikationsdirektör Almi

kai.sundstrom@almi.se, 070-870 63 00.

 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Mats Lundmark
Vd, Almi Kronoberg
Mats Lundmark