2022-04-20 05:30Pressmeddelande

Almis Låneindikator visar: Skåneföretagen fortsätter att satsa

Marie Krüeger, vd Almi SkåneMarie Krüeger, vd Almi Skåne

Almis Låneindikator visar:

Skåneföretagen fortsätter att satsa

 

Sex av tio bankkontor tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi. I Skåne har Almi haft ett fortsatt högt intresse för utlåningen.

 

 – Vi ser till skillnad mot många andra län fortsatt stort intresse för vår utlåning. Framför allt handlar det om lån till innovation och framåtriktade satsningar. Vi ser också fler och fler gröna lån till företag som vill göra hållbarhetsomställningar. Företagen i regionen satsar och är framåtlutade, säger Marie Krüeger, vd Almi Skåne.

 

Majoriteten av bankcheferna tror på försämrad konjunktur

Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars. I föregående mätning trodde 46 procent på en förbättrad konjunktur på kort sikt. Den siffran har nu sjunkit till 11 procent. På lång sikt tror 58 procent på en försämrad konjunktur, jämfört med 11 procent i föregående mätning.

 

– Det är förstås svårt att bedöma konjunkturen, utvecklingen av kriget ihop med räntehöjningar och inflation skapar en osäkerhet om framtiden. Samtidigt går företagen i Skåne i regel bra och många som drabbats av pandemin har börjat återhämta sig och har nu i stället svårt att hitta arbetskraft. De höga energipriserna har förstås gjort det svårt för elberoende företag att skapa lönsamhet, säger Marie Krüeger.

 

Färre än tidigare tror på ökad utlåning

En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent. Även vad gäller utlåningen på lång sikt minskar andelen bankchefer som tror på ökad utlåning.

Ökad andel anser att det blivit svårare att få lån
Andelen bankchefer som bedömer att det är något svårare att få lån ökar från 5 procent i förra kvartalet till 17 procent.

På Almi kan vi komplettera bankernas utlåning och täcka en större del av lånebehovet. Vi har också tagit fram riktade lösningar, såsom erfarenhetsutbyten mellan vd:ar, framtidssimulering och det gröna lånet som kan vara till stor hjälp för företag som vill göra en hållbarhetsomställning. Vi ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågorna och insikt om hur viktiga de är för såväl människor, miljö som företagens förmåga att klara kristider, säger Marie Krüeger.

 

 

Om undersökningen

Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet.

 

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 mars–21 mars 2022. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB.

 

Läs Almis Låneindikator, mars 2022, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

Marie Krüeger, vd Almi Skåne

marie.krueger@almi.se, 040-660 39 20

 

Kai Sundström, tf. kommunikationsdirektör Almi

kai.sundstrom@almi.se, 070-870 63 00.

 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Marie Krüeger
Vd, Almi Skåne
Marie Krüeger