2018-03-08 07:00Pressmeddelande

Andelen kvinnor på styrelseposter i Jämtlands län ökar marginellt

Andelen kvinnor på styrelseposter i bolagsstyrelser i Jämtlands län har ökat med blygsamma 7 % under de senaste fem åren, att jämföras med den genomsnittliga ökningen i riket som motsvarande period var 25%. Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag.

 

–Jämtlands län har tidigare legat över rikssnittet vad gäller andelen kvinnor på styrelseposter i bolagsstyrelser, årets mätning visar på en vikande trend. Det är ett oroande trendbrott då en ökad andel kvinnor är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, säger Eva Högdahl, VD Almi Mitt.

 

En av 5 styrelseledamöter är kvinna

Hos de drygt 100.000 företag i hela landet med minst 5 miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda var 19 % eller närmare 30.000 styrelseledamöter kvinnor av totalt 157.000 platser. Det är en ökning med 25 % jämför med undersökningen år 2013. I Jämtlands län stannade ökningen på 7 %. Ökningen har dock skett från en något högre nivå. Kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter i länet ökade från 18 % till 19 % och ligger nu i nivå med riket.

 

Var sjunde VD i länet är en kvinna

Av företagen har 13 % en kvinna som VD i årets mätning. 2013 var andelen kvinnor på vd posten 12 %, då en tredje placering i riket efter Gotland och Stockholm. I årets mätning har Norrbotten och Uppsala gått förbi Jämtland med en ökning från 11 % 2013 till 14 % 2018. Andelen bolag i riket med en kvinna som vd var i årets mätning 12 %.

Jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft

- Vi vet att jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft. För oss på Almi, som arbetar med och investerar i framtida tillväxt, är det självklart att kontinuerligt ta fram fakta om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i företagens styrelser och ledning, säger, Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig i Almi för kartläggningen.

 

Undersökningen

Styrelsekartläggningen avser könsfördelning i bolagsstyrelser och på VD-poster i företag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda. Initiativet togs 2013 av Almi Värmland i samarbete med Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland. En uppföljning har gjorts 2017 och kartläggningen 2018 är framtagen av Almi Värmland och genomförd av Attityd i Karlstad AB under februari 2018. Samtlig data baseras på senaste tillgängliga nyckeltal (2016) från UC. Bransch redovisas utifrån SNI-nivå. Indelningar av omsättning och antal anställda utgår från SCB-standard.

Företagsfakta

  • År 2018 finns 103 017 bolag (2017: 99 838 och 2013: 90 193 bolag) med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • Av de 103 017 bolagen har 53 739 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • 2013 och 2018 har det tillkommit 14 947 styrelseplatser. 5 982 av dessa har tillsatts av kvinnor, vilket motsvarar 40 procent.

    Kvinnors representation i styrelser

Län Andel kvinnor som styrelseledamot 2018, % Förändring av antal poster med kvinnor 2013-2018, %,
Riket 19 25
Jämtland 19 7

Almis styrelsekartläggning 2018, se

https://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare info Eva Högdahl, VD Almi Mitt, tel 070 576 77 22

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.