2018-03-07 15:43Pressmeddelande

Andelen kvinnor på styrelseposter i Uppsala län ökar kraftigt

Andelen kvinnor på styrelseposter i bolagsstyrelser i Uppsala län har ökat med 34 % under de senaste fem åren, vilket motsvarar var femte styrelseplats. Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ser det ännu bättre ut. Bland de nytillkomna styrelseposterna under samma period ökade andelen kvinnor med hela 43 procent. Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag.

 

– Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher, säger Camilla Ahlsson, Affärschef VD Almi Uppsala.

 

Ökningen sker från en låg nivå
Hos de drygt 100.000 företag i hela landet med minst 5 miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda var 19 % eller närmare 30.000 styrelseledamöter kvinnor av totalt 157.000 platser. Det är en ökning med 25 % jämför med undersökningen år 2013. I Uppsala län var ökningen högre eller 34 %. Även om ökningen kan tyckas vara stor har den skett från en låg nivå. Kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter har därför bara ökat från 17 % till 21 %.

 

Kvinnor tar fyra av tio nytillkomna styrelseposter
Årets undersökning visar att 43 % av de styrelseplatser som tillkommit i länet mellan 2013 och 2018 har tillsatts av kvinnor. Kartläggningen visar också att högst andel kvinnor på styrelseposter i länet finns inom branschen kultur, nöje och fritid, 76 % och lägst inom industri och tillverkning, 32 %. Av företagen har 14 % en kvinna som VD, vilket är oförändrat jämfört med året innan.

Jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft
- Vi vet att jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft. För oss på Almi, som arbetar med och investerar i framtida tillväxt, är det självklart att kontinuerligt ta fram fakta om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i företagens styrelser och ledning, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig i Almi för kartläggningen.

 

Undersökningen
Styrelsekartläggningen avser könsfördelning i bolagsstyrelser och på VD-poster i företag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda. Initiativet togs 2013 av Almi Värmland i samarbete med Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland. En uppföljning har gjorts 2017 och kartläggningen 2018 är framtagen av Almi Värmland och genomförd av Attityd i Karlstad AB under februari 2018. Samtlig data baseras på senaste tillgängliga nyckeltal (2016) från UC. Bransch redovisas utifrån SNI-nivå. Indelningar av omsättning och antal anställda utgår från SCB-standard.

Företagsfakta

  • År 2018 finns 103 017 bolag (2017: 99 838 och 2013: 90 193 bolag) med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • Av de 103 017 bolagen har 53 739 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • 2013 och 2018 har det tillkommit 14 947 styrelseplatser. 5 982 av dessa har tillsatts av kvinnor, vilket motsvarar 40 procent.

Kvinnors representation i styrelser

Län Andel kvinnor som styrelseledamot 2018, % Förändring av antal poster med kvinnor 2013-2018, %, Andel kvinnor i nytillkomna styrelseposter 2018, %
Riket 19 25 40
Uppsala 21 34 43

Almis styrelsekartläggning 2018, se Almis hemsida www.almi.se
länken till rapporten om styrelsekartläggningen: https://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare info
Camilla Ahlsson, Affärschef Almi Uppsala 070 377 97 45
Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Uppsala tel 070 577 10 20

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.