2020-10-19 06:20Pressmeddelande

Bankchefer spår en stark konjunktur

Anna Rosengren VD Almi GävleDalaAnna Rosengren VD Almi GävleDala

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling under det kommande året. Man är också mycket optimistisk om den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Avslutningen på 2020 blir positiv, i alla fall om bankcheferna får rätt. Drygt var tredje intervjuad tror att konjunkturen förstärks fram till årsskiftet. På ett års sikt är det ännu fler som är positiva till konjunkturutvecklingen. Två av tre bankkontorschefer tror på en positiv konjunkturutveckling under det kommande året.

Den förra lånebarometern kom i juni 2020 och i den kände fler bankchefer en pessimism kring utvecklingen. De såg då att de hade minskat sin utlåning till företagen under pandemin och det fanns en viss oro kring utvecklingen framåt.

Almi, som genomför undersökningen, lånar även de ut pengar till företagen. Det gör man tillsammans med bankerna som en marknadskompletterande aktör. Under det första halvåret 2020 har Almi GävleDala lånat ut dubbelt så mycket till företagen i Dalarna och Gävleborg som samma period 2019.

Anna Rosengren är VD för bolaget och hon förklarar att Almis ökning under pandemin beror på utfallet skiljer sig beror på olika uppdrag i organisationerna.

- Almis roll är att komplettera marknaden. I normala fall betyder det att vi kan gå in med den del av kapitalet som inte banken eller ägarkapitalet täcker. Lite som ett topplån. I situationer som denna, i pandemin, betyder det att vi lånar ut mer pengar alltså tar en större andel av företagens behov av kapital.

Bankernas utlåning ökar

I jämförelse med vårens undersökningar är det nu fler som uppger att utlåningen ökar. En majoritet, drygt 50 procent, bedömer att utlåningen kommer att öka under fjärde kvartalet i år och sett på ett års sikt är man mycket positiv. Åtta av tio bankkontorschefer tror att utlåningen ökar under det kommande året.

- Att bankerna uppger att deras utlåning ökar, det visar att företagen är optimistiska inför den framtida utvecklingen och att de vågar satsa. Det visar också att det finns mer kapital för företagen och det är viktigt oavsett om det är med eller motgång, säger Anna Rosengren.

Kapitalbehovet i olika branscher

Bankerna ser att företagens ökade lånebehov främst är kopplade till rörelsefastigheter, rörelsekapital och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg respektive tillverkning.

Detaljhandeln är den bransch som påverkats mest av Coronakrisen enligt bankkontorscheferna.

Närmare två tredjedelar av de intervjuade förutspår att konkurserna kommer att öka under hösten.

Anna Rosengren bekräftar den bilden och menar att företagare drabbats i olika steg under pandemin. Handel, restaurang och besöksnäring var de branscher som drabbades tidigt och hårt, när kunderna stannade hemma för att undvika smittan. Nästa steg var företag som inte är beroende av konsumenter utan snarare handlade med andra företag. Ofta var de tillverkande företag som var beroende av leveranser från internationella underleverantörer och kunder vilket gjorde att de drabbades av stängda länder och marknaden. De behövde de säkerställa sina leveranser och tillgången till kapital r, menar Anna Rosengren. Nu är det en större mängd företag som behöver kapital för att genomföra satsningar och utveckla verksamheten på ett sätt som är vanligare när det inte är kris.  

- Under pandemin har Almi GävleDala lånat ut störst antal lån till branscherna handel, Handel, Hotell och restaurangverksamhet samt tillverkning. Det följer ganska väl hur Coronasituationen har drabbat branscherna, säger Anna Rosengren.

 

Något svårare att få lån

Trots att bankernas utlåning ökar uppger samtidigt ett av tre bankkontor att det blivit något svårare att få lån jämfört med tidigare. Men det är en förbättring jämfört med förra kvartalets mätning då 43 procent uppgav att det blivit svårare.

 

Almis utlåning ökar

Almis utlåning till företag har ökat kraftigt under året. Bakom ökningen ligger till stor del det nya Brygglånet som lanserades i mars. Almis utlåning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även under årets sista kvartal.

 

Vd i Almis regionala bolag tror på en starkare konjunktur

En liknande bedömning som bankkontorscheferna gör vd:ar i Almis regionala bolag, 16 till antalet. En klar majoritet tror på en positiv konjunkturutvecklingen framåt. Samtidigt ser man att omsättningen har försvagats i många företag regionalt och att antalet anställda minskat under det föregående kvartalet.

- Det är många företag som har vänt sig till Almi under den här perioden. Både för rådgivning och finansiering. Det är alltid viktigt för företag att ha ekonomin med sig oavsett om det är i med eller motgångar. Det gör att vi på Almi har arbetat mycket med ekonomisk rådgivning för att komplettera tillgången till kapital. Det gör vi för att ge företagens förutsättningar att se vilka möjligheter som finns både i den egna verksamheten och i marknaden säger Anna Rosengren.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer och Almis vd i de regionala bolagen inom Företagspartner över hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Almis utlåning går till små och medelstora företag över hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 4 – 18 september 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, september 2020, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

För ytterligare information kontakta:

Anna Rosengren, VD Almi GävleDala, 072-508 88 64.

Lina Renberg, Kommunikationschef, 072-508 88 65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 

 

 

 

 

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren