2020-11-03 08:28Pressmeddelande

Bankchefer tror på stark konjunktur

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling under det kommande året. Man är också mycket optimistisk om den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Avslutningen på 2020 blir positiv, i alla fall om bankcheferna får rätt. Drygt var tredje intervjuad tror att konjunkturen förstärks fram till årsskiftet. På ett års sikt är det ännu fler som är positiva till konjunkturutvecklingen. Två av tre bankkontorschefer tror på en positiv konjunkturutveckling under det kommande året.

Bankernas utlåning ökar

I jämförelse med vårens undersökningar är det nu fler som uppger att utlåningen ökar. En majoritet, drygt 50 procent, bedömer att utlåningen kommer att öka under fjärde kvartalet i år och sett på ett års sikt är man mycket positiv. Åtta av tio bankkontorschefer tror att utlåningen ökar under det kommande året.

  • Företagsutlåningen ökar och vår bedömning är att den trenden kommer att hålla i sig även under nästa år. Investeringsviljan hos de halländska företagen är stor och vi ser att de generellt står väl rustade inför en kommande konjunkturförstärkning. Den pågående pandemin har till dags dato inte påverkat företagsutlåningen negativt i den grad som vi hade förväntat oss, och trots nya rapporter om ökad smittspridning bedömer vi att vi har en stark konjunkturutveckling framför oss, säger Ola Wiberg, kontorschef SEB Halmstad.  

Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsefastigheter, rörelsekapital och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg, till stor del drivet av bostadsbyggande samt satsningar på offentlig kärnverksamhet som vård, skola och omsorg, respektive tillverkning.

Coronakrisens påverkan

Den bransch som påverkats mest av coronakrisen är detaljhandeln enligt bankkontorscheferna.

Närmare två tredjedelar av de intervjuade förutspår att konkurserna kommer att öka under hösten.

Något svårare att få lån

Trots att bankernas utlåning ökar uppger samtidigt ett av tre bankkontor att det blivit något svårare att få lån jämfört med tidigare. Men det är en förbättring jämfört med förra kvartalets mätning då 43 procent uppgav att det blivit svårare.

Almis utlåning ökar

Almis utlåning till företag har ökat kraftigt under året. Bakom ökningen ligger till stor del det nya Brygglånet som lanserades i mars. Almis utlåning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även under årets sista kvartal.

Vd i Almis regionala bolag tror på en starkare konjunktur

En liknande bedömning som bankkontorscheferna gör vd:ar i Almis regionala bolag. En klar majoritet tror på en positiv konjunkturutvecklingen framåt. Samtidigt ser man att omsättningen har försvagats i många företag regionalt och att antalet anställda minskat under det föregående kvartalet.

  • Vi ser generellt att det finns en mer framåtriktad och positiv syn på företagande nu än vad vi upplevde innan sommaren. Det är många som vänder sig till oss på Almi för rådgivning och finansiering, och förfrågningar när det gäller lån till nystartade bolag och förvärv ökar. Nu arbetar många av regionens företag med en hållbar omställning, och i den omställningen är vi en kompetent partner som tillför mycket värde”, säger Magdalena Johansson som är vd på Almi Halland.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer och Almis vd i de regionala bolagen inom Företagspartner över hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Almis utlåning går till små och medelstora företag över hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 4 – 18 september 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, september 2020, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

 

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.