2020-10-21 05:55Pressmeddelande

Bankchefer tror på stark konjunktur Almi Skånes utlåning ökade med 70 %

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet är mycket optimistiska om den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. "Vi ser en liknande trend även i Skåne. Vår utlåning till företag har ökat med runt 70 procent jämfört med förra året och över hälften eller 60 % har gått till framåtriktade lån. Flest antal lån har gått till företag inom handeln och störst volym till tillverkande företag", säger Marie Krüeger, vd Almi Skåne.

 

Avslutningen på 2020 blir positiv, i alla fall om bankcheferna får rätt. Drygt var tredje intervjuad tror att konjunkturen förstärks fram till årsskiftet. På ett års sikt är det ännu fler som är positiva till konjunkturutvecklingen. Två av tre bankkontorschefer tror på en positiv konjunkturutveckling under det kommande året.

 

Stort låneintresse hos skånska företag inom handel och tillverkning

I jämförelse med vårens undersökningar är det nu fler som uppger att utlåningen ökar. En majoritet, drygt 50 procent, bedömer att utlåningen kommer att öka under fjärde kvartalet i år och sett på ett års sikt är man mycket positiv. Åtta av tio bankkontorschefer tror att utlåningen ökar under det kommande året.

 

  • Bankerna visar att företagen är optimistiska inför den framtida utvecklingen och vågar satsa. Det är samma trend som vi ser i Skåne med en ökning på 70 %. Företag inom handel och tillverkning sticker ut. Men även inom IT, kommunikation, hotell och restaurang finns ett stort intresse, säger Marie Krüeger, vd Almi Skåne.

 

Företagens ökade lånebehov enligt bankcheferna avser främst rörelsefastigheter, rörelsekapital och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg respektive tillverkning.

 

Coronakrisens påverkan

Den bransch som påverkats mest av coronakrisen är detaljhandeln enligt bankkontorscheferna.

Närmare två tredjedelar av de intervjuade förutspår att konkurserna kommer att öka under hösten.

 

Något svårare att få lån

Trots att bankernas utlåning ökar uppger samtidigt ett av tre bankkontor att det blivit något svårare att få lån jämfört med tidigare. Men det är en förbättring jämfört med förra kvartalets mätning då 43 procent uppgav att det blivit svårare.

 

Almis utlåning ökar

Almis utlåning till företag har ökat kraftigt under året. Bakom ökningen ligger till stor del det nya Brygglånet som lanserades i mars. Almis utlåning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även under årets sista kvartal.

 

”Glädjande att satsningar på innovationer står för en betydande del”

En liknande bedömning som bankkontorscheferna gör vd:ar i Almis regionala bolag. En klar majoritet tror på en positiv konjunkturutvecklingen framåt. Samtidigt ser man att omsättningen har försvagats i många företag regionalt och att antalet anställda minskat under det föregående kvartalet.

 

  • Det är många företag som har vänt sig till Almi under den här perioden både för rådgivning och finansiering inte minst för att förstärka rörelsekapitalet. Särskilt glädjande är att tillväxtlån för framåtriktade satsningar och innovationer står för en betydande del. Vi bedömer också att kunder som vill få uppskov kommer att minska under hösten. Nu arbetar vi intensivt med en hållbar omställning i många företag, för många företag är det fråga om att anpassa verksamheten till nya förutsättningar säger Marie Krüeger.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer och Almis vd i de regionala bolagen inom Företagspartner över hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Almis utlåning går till små och medelstora företag över hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 4 – 18 september 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, september 2020, här »

www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/laneindikatorn/

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Marie Krüeger
Vd, Almi Skåne
Marie Krüeger
Filippa Freijd
Kommunikationsansvarig, Almi Skåne
Filippa Freijd