2020-06-24 05:01Pressmeddelande

Bankernas utlåning till företag minskar i Dalarna

Anna Rosengren VD Almi GävleDalaAnna Rosengren VD Almi GävleDala

I en färsk undersökning uppger 30 procent av bankkontoren i Dalarna att deras utlåning till företag har minskat under andra kvartalet. Undersökningen görs kvartalsvis bland 150 bankkontorschefer i hela Sverige på uppdrag av Almi. 

 

Det betydligt fler bankkontor än vanligt som anger en minskning i utlåningen till företag, det är tydligt i den färska undersökningen. Under andra kvartalet 2020 anger 27 procent en minskning, det ska jämföras med 10 procent som de senaste årens undersökningar pendlat kring. 
 

Svårigheterna för företagen att få lån har ökat betydligt, det framgår då drygt 40 procent av kontoren uppger detta. Det gäller både bankkontoren i Dalarna och i riket i stort. Andelen avslagna kreditförfrågningar till företag har också ökat något jämfört med föregående kvartal. 

 

Företagen har störst behov av rörelsekapital enligt bankkontoren. De uppger också att de branscher som påverkats mest av Coronakrisen är detaljhandel och tjänstesektorn. 

 

När bankkontoren spår hur den närmaste framtiden kommer se ut så gör ungefär var tredje bankkontor bedömningen att utlåningen kommer att öka under hösten. Det färre än normalt jämfört med de senaste årens undersökningar.  

 

Almis utlåning ökar 

Almis utlåning till företag ökade kraftigt under andra kvartalet till en nivå som ligger över det dubbla jämfört med normalläget. Almis uppdrag är att komplettera bankerna och deras utlåning och i slutet av mars fick de ett tillskott på tre miljarder till sin lånefond från regeringen. De har använts för att möta bärkraftiga företags ökade behov av kapital för att ta sig genom Coronakrisen. Almis utlåning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även under hösten. 

 

- Många företag har vänt sig till oss under den här perioden, både för finansiering och ekonomisk rådgivning. Vi delar bankkontorens bild av att det finns ett stort behov av rörelsekapital i företagen och under Coroanapandemin har vi arbetat för att ge bärkraftiga företag tillgång till det, säger Anna Rosengren vd Almi GävleDala. 

 

Almis data visar att många företag som drabbats hårt av Coronaeffekterna finns just inom handel, tillsammans med restaurang- och besöksnäringen. Näringar som är viktiga för Dalarna.

 

- Vi såg tidigt att det var viktigt för företag att skapa en handlingsplan för att minska kostnader och se över möjligheter för att klara likviditeten i bolaget när krisen slår till. Därför arbetade vi med ekonomisk rådgivning för att ge företagen de bästa underlagen till beslut. Amorteringsanstånd var också viktigt att få till snabbt. I GävleDala beviljade vi 200 sådana under första kvartalet, normalt gör vi ungefär tio stycken, säger Anna Rosengren vd Almi GävleDala. 

 

Trots att ingen vet hur lång krisen kommer vara så ser Anna Rosengren att många företag redan ställt om sina verksamheter för att överbrygga krisen.

 

- Utmaningarna är på intet sätt över men många av företagen har gjort initiala förändringar i sina verksamheter och affärsmodeller och det är viktigt att förtsätta blicka framåt. Så småningom kommer de in i nästa fas där det är fråga om en hållbar återuppbyggnad, säger Anna Rosengren

 

Garantier för krediter används sällan

En del av Regeringens paket för att minska den ekonomiska påverkan av Coronapandemin har varit Riksgäldens garantiprogram. Det innebär att banker kan få kreditgarantier för lån som ställs ut till företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset. I undersökningen framgår att endast en tredjedel av det totala antalet bankkontor har använt sig av garantiprogrammet. De flesta av dessa uppger att det skett i låg grad. I Dalarna har bankkontoren som svarat på undersökningen uppgett att de använt Riksgäldens garantiprogram i låg grad eller inte alls. 

 

Riksgäldens garantiprogram har inte påverkat möjligheterna för företagen att få lån eller andelen avslagna kreditförfrågningar. 

 

Tro att konjunkturen försvagas 

Många bankkontor uppger att företag på orten tappat i omsättning och att antalet anställda minskat. I princip samtliga bankkontor förutspår att konkurserna kommer att öka under hösten. 

 

I Dalarna bedömer en klar majoritet av bankkontoren att konjunkturen kommer att försvagas. Sju av tio bankkontor prognosticerar en svagare konjunktur under hösten. I riket ser man också en svag konjunkturen.  På ett års sikt är man i Dalarna ännu mer negativt inställd till konjunkturutvecklingen. Åtta av tio bankkontor tror att konkurserna kommer att öka under hösten. Medan bankkontoren i Sverige på ett års sikt är lite mer positivt inställd till konjunkturutvecklingen. 

 

En majoritet av vd:ar i Almis regionala bolag tror att konjunkturen försvagas 

En liknande bedömning gör vd:ar i Almis regionala bolag. En klar majoritet bedömer att konjunkturen försvagas under hösten men på ett års sikt är man lite mer positivt inställd till konjunkturutvecklingen. I princip samtliga uppger att företag i regionen tappat i omsättning och att antalet anställda minskat.  

 

 

 

 

Om undersökningen 

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer och Almis vd i de regionala bolagen inom Företagspartner över hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Almis utlåning går till små och medelstora företag över hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 26 maj – 10 juni 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.  

 

För varje län/region särredovisas svaren med minst fyra svar från ”Storbankerna”. I kategorin 

”Storbanker” ingår Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Fristående sparbanker. 

 

Läs Almis Låneindikator, juni 2020, här » 

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/ 

 

För ytterligare information kontakta: 

Anna Rosengren vd Almi GävleDalatel, 0243-48 88 64 

Lina Renberg, kommunikation Almi GävleDalatel 072-508 88 65. 

 

Om Almi 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren