2020-06-24 04:01Pressmeddelande

Bankernas utlåning till företag minskar – utom i Jönköpings län

Anna Benderius, vd, Almi Jönköping

 

Ett av fyra bankkontor i Sverige uppger att utlåningen till företag minskade under andra kvartalet. Jönköpings län skiljer sig dock från riksgenomsnittet då inget av bankkontoren som svarat uppger att utlåning minskat. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

- Det är många företag som har vänt sig till oss på Almi under den här perioden. Både för rådgivning och finansiering, säger Anna Benderius, vd Almi Jönköping.

 

 

Betydligt fler bankkontor än normalt uppger att utlåningen till företag minskade under andra kvartalet 2020. I den färska undersökningen som nu gjorts är andelen 27 procent. Det ska jämföras med de senaste årens undersökningar då antalet har pendlat runt 10 procent.

Under hösten bedömer ungefär vart tredje bankkontor att utlåning ökar. Men jämfört med de senaste årens undersökningar är det färre än normalläget. En tredjedel av bankkontoren har använts sig av Riksgäldens garantiprogram, de flesta av dessa uppger att det skett i låg grad.

 

Jämfört med tidigare syns en tydlig ökning i svårigheterna för företagen att få lån. Drygt 40 procent av kontoren uppger att det blivit svårare. Andelen avslagna kreditförfrågningar till företag har också ökat något jämfört med föregående kvartal. Riksgäldens garantiprogram har inte påverkat möjligheterna för företagen att få lån eller andelen avslagna kreditförfrågningar.

 

Det vanligaste användningsområdet som bankkontoren uppger är företagens behov av rörelsekapital. Bankkontoren uppger att de branscher som påverkats mest av coronakrisen är detaljhandel och tjänstesektorn.

 

Almis utlåning ökar

Almis utlåning till företag ökade kraftigt under andra kvartalet till en nivå som ligger över det dubbla jämfört med normalläget. Bakom ökningen ligger det nya Brygglånet som lanserades sista veckan i mars och Almis roll som marknadskompletterande aktör. Almis utlåning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även under hösten.

 

- Hur lång krisen kommer vara är det ännu ingen som vet, så vikten av att ställa om sin verksamhet är vital för att överbrygga krisen. När vi börjar se en avmattning av krisen kommer nästa fas där det är fråga om en hållbar återuppbyggnad för många företag, säger Anna Benderius, vd Almi Jönköping.

 

Konkurserna ökar och konjunkturen försvagas

Många bankkontor uppger att företag på orten tappat i omsättning och att antalet anställda minskat. I princip samtliga bankkontor förutspår att konkurserna kommer att öka under hösten.

 

En klar majoritet av bankkontoren bedömer att konjunkturen försvagas. Fyra av fem bankkontor prognosticerar en svagare konjunktur under hösten. På ett års sikt är man lite mer positivt inställd till konjunkturutvecklingen.

 

En majoritet av vd:ar i Almis regionala bolag tror att konjunkturen försvagas

En liknande bedömning gör vd:ar i Almis regionala bolag. En klar majoritet bedömer att konjunkturen försvagas under hösten men på ett års sikt är man lite mer positivt inställd till konjunkturutvecklingen. I princip samtliga uppger att företag i regionen tappat i omsättning och att antalet anställda minskat.

 

Situationen i Jönköpings län

Jönköpings län skiljer sig från riksgenomsnittet då inget av bankkontoren uppger att utlåning minskat. Två av fyra bankkontor bedömer att utlåningen kommer att öka i höst.

 

50 procent uppger att det blivit svårare att få lån vilket är lite över riksgenomsnittet.

Bankkontoren som svarat i Jönköpings län uppger att de använt Riksgäldens garantiprogram i låg grad eller inte alls.

 

En klar majoritet av bankkontoren bedömer att konjunkturen försvagas. Tre av fyra bankkontor prognosticerar en svagare konjunktur under hösten. På ett års sikt är man lite mer positivt inställd till konjunkturutvecklingen. Samtliga bankkontor tror att konkurserna kommer att öka under hösten.

 

För varje län/region särredovisas svaren med minst fyra svar från ”Storbankerna”. I kategorin ”Storbanker” ingår Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Fristående sparbanker. För Jönköpings län har fyra banker svarat.

- För många företag handlar det om att upprätthålla likviditeten när omsättningen minskar. De vanligaste åtgärderna som vi ser att företagen vidtar är permitteringar och att ansöka om uppskov med amorteringar. Ungefär 32 procent av Almis kunder i Jönköpings län har ansökt om amorteringsanstånd under mars-maj, säger Anna Benderius, vd Almi Jönköping.

Om undersökningen 

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer och Almis vd:ar i de regionala bolagen inom Företagspartner över hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Almis utlåning går till små och medelstora företag över hela landet.

Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 26 maj-10 juni 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

» Läs Almis Låneindikator, juni 2020, här: www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/


Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Anna Benderius
Vd, Almi Jönköping
Anna Benderius