2019-04-04 06:35Pressmeddelande

Brett samarbete för hållbarhet genom EU-projektet Konkurrenskraft 2030

Hållbarhetskompass Hållbarhetskompass

Hållbarhet är ett viktigt område för Almi. Vi har i flera år arbetat med frågan och det finns ett stort engagemang i organisationen att Almi ska vara ett föredöme som företag när det gäller hållbarhet. Det innebär att vi arbetar med hållbarhet och hållbar affärsutveckling i dialogen med våra kunder och portföljbolag. Men också att vi agerar föredömligt internt och hela tiden arbetar med för oss viktiga hållbarhetsfrågor. Detta kommer vi nu kunna göra ännu bättre genom Konkurrenskraft2030.

 

Almis vision ”vi investerar i framtida tillväxt” inkluderar att den potentiella tillväxten som finns hos våra kunder och portföljbolag ska vara hållbar, det ligger underförstått i ordet ”framtida”. Vårt största värdeskapande sker i arbetet med våra kunder och portföljbolag. Här arbetar vi brett med hållbarhetsfrågan och med ambitionen att hjälpa företagen identifiera just sina centrala hållbarhetsfrågor. Det kan vara miljöaspekter, anti-korruptionsarbete, arbetsförhållanden, jämställdhet mm. Allt utgår från företagets verksamhet och affärsmodell.


Många företag arbetar med hållbarhet på något sätt. Det gör de för att de vill, det känns rätt eller helt enkelt för att de inser att de måste. Men det är långt ifrån alla som också talar om det för kunder och andra intressenter och på vilket sätt de agerar hållbart.

 

Vi på Almi uppmuntrar företag att tala om på sin hemsida, på social medier och i annan marknadsföring hur de arbetar med hållbarhet. Kanske har de en certifiering, kanske har de gjort en stor energibesparing eller en stor utbildningssatsning – eller kanske har de bytt till förnybar el.

Det kan också ha en positiv effekt på marknaden att tala om vad man håller på med eller planerar att göra, t ex ”Just nu är vi i full färd med analysera våra leverantörer och deras varor ur hållbarhetssynpunkt” eller ”Under nästa år ska vi göra en stor satsning på friskvård”.

 

Nu engagerar vi på Almi Nord oss i EU-projektet Konkurrenskraft 2030 som leds av Energikontor Norr. VD Niklas Jonsson kommenterar detta:
”Våra rådgivare möter årligen ett stort antal företag och har därigenom goda förutsättningar att bidra till hållbar tillväxt i näringslivet. Bland våra kundföretag finns flera tillväxtföretag med tydligt hållbara affärsmodeller som kan bidra med lösningar på de etiska, sociala och miljömässiga samhällsutmaningar som kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål, agenda 2030. Genom att ingå i projektet Konkurrenskraft 2030 med det nätverk av samarbetspartners som det innebär, vill vi erbjuda dessa företag de bästa förutsättningarna att utvecklas och växa i Sverige och på internationella marknader.”

 

I projektet Konkurrenskraft 2030 ska Energikontor Norr tillsammans med oss på Almi, Företagarna Norrbotten och Luleå tekniska universitet hjälpa företag att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta strategiskt med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Projektet kommer att med start 2019 pågå under tre års tid och innehålla olika aktiviteter där vi utvecklar kompetens och arbetssätt om hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) hos mindre små och medelstora företag med upp till 50 anställda. Projektet kommer att stödja, utveckla och stärka konkurrenskraften hos dessa företag genom affärs- och hållbarhetscoachning samt genom att minska deras energianvändning och klimatpåverkan.

 

     

      

 

Projektet Konkurrenskraft 2030 drivs av Energikontor Norr i samverkan med Luleå tekniska universitet(Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning), Almi Företagspartner Nord och Företagarna Norrbotten.

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.