2016-08-15 22:44Pressmeddelande

Delårsrapport januari-juni 2016

Andra kvartalet i korthet

  • Almi beviljade totalt 1 406 (1 259) lån om totalt 1 012 (979) miljoner kronor.
  • Almi investerade totalt 53 (62) miljoner kronor i 46 (35) befintliga och 19 (19) nya portföljbolag.
  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 6 663 (5 078) rådgivningsinsatser till totalt3 649 (3 452) unika kunder.

Lyckad satsning på finansiering

Efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster är fortsatt hög inom samtliga tre affärsområden; lån, riskkapital och rådgivning.

Almis roll som statligt bolag är att komplettera den privata marknaden, såsom banker och andra kommersiella finansiärer, och se till att företag även i tidiga riskfyllda skeden får tillgång till kunskap och kapital.

Med start under 2016 gör vi vår hittills största satsning på finansiering av små och medelstora företag. Almis finanspaket omfattar totalt närmare fyra miljarder kronor i riskkapital och lånefinansiering och riktas mot nya och växande företag som annars skulle ha svårt att hitta nödvändig finansiering.

Under andra kvartalet introducerades ett nytt mikrolån samtidigt som kapaciteten för tillväxtlånet till innovativa företag fördubblades. Båda låneformerna bygger på ett garantiavtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) och ger Almis kunder förbättrade villkor och därmed bättre förutsättningar att utvecklas.

Båda dessa initiativ har tagits emot positivt och bidrar starkt till den ökade utlåningen under första halvåret. Vi noterar också en ökande efterfrågan på Almis övriga marknadskomp-letterande lån.

Totalt beviljade Almi nya lån om knappt 2 000 Mkr till drygt 2 500 företag under första halvåret. Utlåningstakten är därmed den högstanågonsin.

Almis finanspaketet innehåller också en fördubbling av kapitalet för investeringar via Almis riskkapitalbolag, Almi Invest. Det innebär att yterligare 1 300 miljoner kronor finns tillgängligt för investeringar i tidiga tillväxtbolag.

Under första halvåret har Almi Invest investerat 90 Mkr i nya och befintliga portföljbolag. Med sammanlagt närmare 400 portföljbolag är Almi Invest idag Sveriges största investerare i tidiga skeden.

Efterfrågan på Almis rådgivningserbjudanden är fortsatt hög. Över 11 000 insatser genomfördes under första halvåret, vilket är en betydande ökning jämfört med föregående år.

Vår ambition är att Almis rådgivning i kombination med finansieringsinsatser ska nå fler tillväxtföretag och därigenom bidra till en ökad tillväxt i näringslivet. Fortsatt utveckling av vårt arbetssätt och ökad digitalisering av tjänster bedöms vara strategiskt viktigt för att möta företagens framtida behov.

Under det senaste året har Almi ökat insatserna till företagare med utländsk bakgrund. Mot bakgrund av den stora ökningen av antalet asylsökande kommer ytterligare insatser behöva göras för att möta målgruppens behov av rådgivning och finansiering.

Koncernens resultat för första halvåret har stärkts ytterligare jämfört med samma period föregående år. Orsaken är bland annat fortsatt låga kreditförluster och bättre resultat inom riskkapitalverksamheten, även om det andra kvartalet inneburit högre nedskrivningar av aktier i portföljbolag än under motsvarande period föregående år.

Sammantaget skapar detta goda förutsättningar att de närmaste åren möta företagens behov av marknadskompletterande finansiering. Almis möjligheter att bedriva en expansiv låne- och riskkapitalverksamhet kan dock i ett längre perspektiv begränsas av storleken på koncernens utlåningsbara kapital.

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Hela delårsrapporten januari-juni 2016 hittar du här »

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.