2017-08-15 14:43Pressmeddelande

Delårsrapport januari-juni 2017

  Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

  • Almi beviljade totalt 1 218 (1 406) lån om totalt 786 (1 012) miljoner kronor under andra kvartalet. Minskningen av beviljat lånebelopp är i enlighet med Almis plan om en långsiktigt stabil nettoutlåning. Under delårsperioden har totalt 2 385 (2 555) lån om totalt 1 435 (1 923) miljoner kronor beviljats.
  • Almi investerade totalt 61 (53) miljoner kronor i 24 (46) befintliga och 22 (19) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 97 (90) miljoner kronor i 57 (70) befintliga och 32 (26) nya portföljbolag.
  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 5 430 (6 663) rådgivningsinsatser till totalt 3 058 (3 649) unika kunder under andra kvartalet. Under delårsperioden har totalt 11 202 (11 611) rådgivningsinsatser till 6 567 (7 305) unika kunder levererats.

  Ny fond inom GreenTech

  Tillväxten i den svenska ekonomin är fortsatt stark. Den optimism som finns bland företagen märks i efterfrågan på Almis tjänster. Almi har under flera års tid successivt ökat insatserna till små och medelstora företag. Ambitionen har varit att möta företagens behov av marknadskompletterande finansiering och rådgivning och på så sätt skapa goda förutsättningar för svenska företag att starta och växa.

  Ökningen av antalet insatser har varit möjlig genom effektiviseringar i Almis verksamhet, ett mer utåtriktat arbetssätt samt utveckling av nya finansieringstjänster anpassade till företag i riskfyllda utvecklingsskeden. Den ökade efterfrågan har dock inneburit att Almis kapital tillgängligt för utlåning i det närmaste är fullt utnyttjat.

  För att säkerställa att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå har åtgärder vidtagits för en mer balanserad nettoutlåning. Ambitionen är att antalet beviljade krediter ska ligga kvar på de senaste årens höga nivåer samtidigt som det genomsnittliga kreditbeloppet minskar. Detta bedöms vara möjligt genom ett fördjupat samarbete med banker och andra finansiärer öka den privata andelen av den totala finansieringen.

  Inom riskkapitalverksamheten har inflödet av investeringspropåer varit fortsatt högt. Antalet nyinvesteringar under perioden har ökat jämfört med föregående år medan antalet följdinvesteringar är något lägre.

  Marknadsläget för exits har varit gynnsamt under de senaste två åren. Almi har därför arbetat kontinuerligt med avyttring av existerande innehav. Under första halvåret har 39 bolag avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat av försäljningarna har Almis antal direkta innehav minskat till 348 bolag.

  Etableringen av en ny nationell fond för investeringar inom området GreenTech har pågått under första halvåret. Fonden riktar sig till företag verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering i syfte att bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Finansiärer till fonden är Almi, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

  Under andra kvartalet inleddes rekrytering av styrelse och vd för bolaget Almi Invest Greentech AB och verksamheten planeras vara igång under början av hösten.

  Antalet rådgivningsinsatser är relativt oförändrat jämför med föregående år. Verksamheten har i ökad utsträckning inriktats mot företag med tillväxtpotential, vilket ofta innebär längre och mer resurskrävande insatser.

  Koncernens resultat för första halvåret uppgår till 127 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år. Ökningen är hänförlig till det förbättrade resultatet från riskkapitalverksamheten som uppstått i samband med avyttring av portföljbolag. Resultatet i låneverksamheten är fortsatt starkt även om kreditförlusterna har ökat under andra kvartalet.

  Hela delårsrapporten för januari-juni 2017:

  http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

  För ytterligare information kontakta:

  Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

  Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.