2016-10-31 13:27Pressmeddelande

Delårsrapport januari-september 2016

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

  • Under delårsperioden har totalt 3 475 (3 237) lån om totalt 2 540 (2 311) miljoner kronor beviljats.
  • Under delårsperioden har Almi investerat totalt 130 (166) miljoner kronor i 93 (101) befintliga och 36 (50) nya portföljbolag.
  • Under delårsperioden har totalt 15 182 (15 035) rådgivningsinsatser till 9 937 (10 143) unika kunder levererats.

Stor efterfrågan på finansiering och rådgivning

Totalt beviljade Almi nya lån om drygt 2 500 miljoner kronor till ca 3 500 företag under delårsperioden. Det innebär en högre utlåningstakt än under något tidigare år. Bakom ökningen ligger en medveten satsning på tillväxtföretag i tidig fas som annars skulle ha svårt att hitta nödvändig finansiering.

Tidigare under året introducerades ett nytt mikrolån samtidigt som kapaciteten för tillväxtlånet till innovativa företag fördubblades. Båda låneformerna bygger på ett garantiavtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) och ger Almis kunder förbättrade villkor och därmed bättre förutsättningar att utvecklas.

Almis satsning innehåller också en fördubbling av kapitalet för investeringar via Almis riskkapitalbolag Almi Invest. Det innebär att ytterligare 1 300 miljoner kronor har gjorts tillgängligt för investeringar i tidiga tillväxtbolag.

Under perioden har förberedelser även gjorts för att möjliggöra etablering av en ny nationell fond för investeringar inom området GreenTech. En sådan satsning motiveras av att kapitalbehovet är större inom energi- och miljösektorn till följd av långa kommersialiserings-processer och svårbedömda risker på grund av regleringar.

Riskkapitalverksamheten inom Almi Invest etablerades 2009. Den första fonden är nu på väg in i exitfas, vilket i kombination med gynnsamt börsklimat har inneburit ökade exitvolymer. Under årets första nio månader har 50 portföljbolag helt eller delvis avyttrats. Under samma period investerades 130 miljoner kronor i nya och befintliga bolag.

Efterfrågan på Almis rådgivningserbjudanden är fortsatt hög. Över 15 000 insatser i nära 10 000 företag har

hittills genomförts under året. Intresset för Almis tillväxtrådgivning är stort och genom dessa erbjudanden når vi många intressanta företag med tillväxtambitioner. För att möta den ökande efterfrågan på rådgivning till utlandsfödda personer har vi förstärkt de regionala dotterbolagens särskilda rådgivning till personer med utländsk bakgrund och bemannat Almis kundtjänst med fler medarbetare som kan erbjuda rådgivning på andra språk

Därutöver deltar många företagare i olika former av seminarier och utbildningar. Digitalakademin i samarbete med Google har varit ett uppskattat utbildningsinitiativ där totalt 8 500 personer deltagit. Målet är att svenska företag ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Koncernens resultat för delårsperioden är fortsatt starkt och är något bättre än samma period föregående år. Kreditförlusterna är fortsatt låga, trots en viss ökning under tredje kvartalet, och resultatet inom riskkapitalverksamheten är bättre än under motsvarande period föregående år.

Den ökande efterfrågan på Almis lån innebär dock att vi ytterligare närmat oss en situation där Almis kapital tillgängligt för utlåning är fullt utnyttjat. Detta är i grunden positivt, men kommer att begränsa Almis framtida möjligheter att fullt ut möta företagens behov av marknadskompletterande finansiering i samma utsträckning som under de två senaste åren.

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.