2017-10-31 14:05Pressmeddelande

Delårsrapport januari-september 2017

Almis utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

  • Almi beviljade totalt 790 (920) lån om totalt 456 (616) miljoner kronor under tredje kvartalet. Minskningen av beviljat lånebelopp är i enlighet med Almis plan om en långsiktig stabil nettoutlåning. Under delårsperioden har totalt 3 175 (3 475) lån om totalt 1 891 (2 540) miljoner kronor beviljats.
  • Almi investerade totalt 34 (40) miljoner kronor i 24 (23) befintliga och 6 (10) nya portföljbolag under tredje kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 131(130) miljoner kronor i 81 (93) befintliga och 38 (36) nya portföljbolag.
  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 3 466 (3 571) rådgivningsinsatser till totalt 2 022 (2 632) unika kunder under tredje kvartalet. Under delårsperioden har totalt 14 668 (15 182) rådgivningsinsatser till 8 589 (9 937) unika kunder levererats.

Goda förutsättningar för företagen att expandera

De små och medelstora företagen är viktiga för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Sverige.

Trots signaler om en viss avmattning så fortsätter den starka konjunkturen och en majoriteten av företagen bedömer att det finns goda förutsättningar för en fortsatt expansion.

Optimismen märks även i form av ökande efterfrågan på marknadskompletterande tjänster. Almis ambition har varit att fullt ut möta företagens behov av finansiering och rådgivning och på så sätt skapa goda förutsättningar för svenska företag att starta och växa.

Efterfrågan på Almis lån till företag i riskfyllda skeden har över åren successivt ökat. Denna ökning var särskilt markant under 2015 och 2016. Den ökade efterfrågan innebär att Almis kapital tillgängligt för utlåning är i det närmaste fullt utnyttjat. Under året har därför åtgärder vidtagits för att åstadkomma en mer balanserad nettoutlåning som säkerställer att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå. Den totala nyutlåningsvolymen har därefter minskat planenligt.

För att kunna möta företagens behov av lånefinansiering har Almi inlett en dialog med bankerna om ett fördjupat samarbete i syfte att bland annat öka den privata andelen av den totala finansieringen. Det nya arbetssättet bedrivs under hösten på försök i två regioner.

Initiativ har också tagits för stärka Almis utlåningskapacitet samt att tillsammans andra statliga aktörer utveckla nya finansieringslösningar för små och medelstora företag.

Inom riskkapitalverksamheten har inflödet av investeringspropåer varit fortsatt högt under året. Antalet nyinvesteringar har ökat något jämfört med föregående år medan antalet följdinvesteringar är något lägre.

Marknadsläget för exits är fortsatt gynnsamt och Almi Invest har därför arbetat kontinuerligt med avyttring av existerande innehav. Under året har 48 bolag avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat av försäljningarna harantalet direkta innehav minskat till 355 bolag.

Verksamheten i den nya nationella fonden för investeringar inom området GreenTech kom igångunder tredje kvartalet. Fonden riktar sig till företag verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering i syfte att bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Finansiärer till fonden är Almi, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Antalet rådgivningsinsatser är något lägre jämför med föregående år. I linje med Almis nya strategi har verksamheten i ökad utsträckning inriktats mot företag med tillväxtpotential, vilket ofta innebär längre och mer resurskrävande insatser.

Den nya strategin syftar till att Almi ska bidra till hållbar tillväxt i näringslivet genom ett bättre erbjudande till företag med tillväxtpotential. Förändringar av arbetssätt, nya anpassade kunderbjudanden, samarbeten med privata och offentliga aktörer samt kompetenshöjande insatser inom Almi är centrala delar i strategin. Hållbarhet och digitalisering har varit viktiga utgångspunkter för hela strategiarbetet.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgår till 134 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år. Förklaringen är främst ett förbättrat resultatet från riskkapitalverksamheten som uppstått i samband med avyttring av portföljbolag. Samtidigt fortsätter låneverksamhet att generera ett starkt resultat, trots en viss ökning av kreditförlusterna jämfört med föregående år.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.