2015-09-14 17:05Pressmeddelande

Delårsrapporten för 2:a kvartalet 2015 visar att Almis utlåning ökar

Andra kvartalet i korthet

  • Almi beviljade totalt 1 259 (1 119) lån på totalt 979 (719) miljoner kronor
  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 5 078 rådgivningsinsatser till totalt 3 452 (4 352) unika kunder
  • Almi investerade totalt 62 (73) miljoner kronor i 35 (41) befintliga och 19 (20) nya portföljbolag

Utlåningen till små och medelstora företag har fortsatt att öka och ligger nu på samma nivå som under finanskrisen 2009 och drygt 30 procent över föregående år. I början av året lanserades Almis nya Tillväxtlån till innovativa företag. Lånet vänder sig i första hand till unga snabbväxande företag och har paketerats för att passa behoven hos denna kundgrupp. Efterfrågan på den nya låneformen överträffar förväntningarna och bidrar starkt till den ökade utlåningen.

Almi Invest fortsätter att hålla en hög investeringstakt. Almi Invest är idag Sveriges mest aktiva investerare i tidiga skeden med en portfölj med närmare 400 spännande och innovativa företag. Ett av Almi Invests portföljbolag har varit Tobii Technology AB som grundades 2001 och är nu världsledande inom eyetracking, en teknologi som kan användas till specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser. I april avyttrades samtliga resterande aktier i Tobii Technology AB i samband med bolagets notering på Nasdaq.
För att fortsatt kunna möta efterfrågan på riskkapital i sådd- och tidig expansionsfas har arbetet fortsatt med att resa åtta nya regionala riskkapitalfonderna som finansieras av Almi, landets regioner och EUs strukturfonder. Arbetet slutfördes under juni månad och de nya fonderna, med ett sammanlagt kapital om drygt 1 200 Mkr, väntas påbörja sin verksamhet under fjärde kvartalet i år.

Antalet rådgivningsinsatser under första halvåret ligger strax över 10 000 vilket motsvarar förväntningarna. De stora volymerna ligger i tidiga skeden. Årets nya satsningar på Tillväxtrådgivning börjar komma igång och väntas öka under hösten.

Trots lägre intäkter har sänkta rörelsekostnader och minskade kreditförluster medfört att rörelseresultatet uppgick till 86,9 Mkr vilket är en förbättring med 37 procent jämfört med föregående år och skapar förutsättningar för satsningar inom Almis verksamhetsområden. Regeringen beslutade den 25 juni att öka Almis anslag med drygt 70 Mkr som ett led i att förbättra kapitalförsörjningen till små och medelstora företag. Detta skapar möjligheter att under andra halvåret ytterligare öka volymerna i tidiga och riskfyllda skeden. Regeringens anslagsökning har också som mål att förbättra möjligheterna för personer med utländsk bakgrund att starta och driva företag.

Flerårsöversikt

KoncernenJan-jun
2015Jan-jun
20142014 20131
20122
20112
20102
Rörelsens intäkter, mkr4275341 0741 100980993869Rörelseresultat, mkr102535-273746-79Rörelsemarginal, procent2,24,73,2-2,53,84,7-9,1Resultat efter finansiella poster,
mkr
8763120753545-79Balansomslutning, mkr7 8567 8407 803
7 7337 2437 2017 169Soliditet, procent89,487,888,988,287,487,487,2Medelantal anställda458477436454428440455Beviljade lån, mkr1 6991 2842 3542 2002 1612 0232 112Investeringar ägarkapital, mkr113112211249160143114

1) Innovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i koncernens siffror

2) Nyckeltal för åren 2010 - 2012 är ej omräknade enligt K3-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-juni 2015 hittar du här »
http://www.almi.se/Images/Huvudkontoret/Om%20Almi/Finansiell%20information/Del%c3%a5rsrapport%20januari-juni%202015.pdf

För ytterligare information kontakta:
Lotta Löfgren, Finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se
Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi
Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.