2020-03-06 11:44Pressmeddelande

Endast 19 procent av Gävleborgs företagsstyrelser är kvinnor

Anna Rosengren, VD på Almi GävleDalaAnna Rosengren, VD på Almi GävleDala

Det är männen som helt dominerar företagsstyrelserna i länets företag. Endast 19 % av ledamöterna är kvinnor och eftersom 40% av bolagen har minst en kvinna som ledamot av styrelsen så är kvinnorna ofta ensamma i styrelsearbetet Av vd:arna i företagen är 14% en kvinna. Det framgår av Almis årliga undersökning av drygt 2.400 företag i Gävleborg med över fem mkr i omsättning och fem anställda eller fler.

 - Förändringen sker för långsamt och det är ett problem eftersom forskning visar att styrelser med ledamöter som består av personer med olika bakgrunder och erfarenheter ger tillväxt och goda resultat. Frågan är mycket viktig för oss och vi försöker vända på utvecklingen, säger Anna Rosengren, vd för Almi GävleDala.

 Fortsatt låg andel kvinnor i styrelser och som vd

Sedan Almis första styrelsekartläggning 2013 är andelen kvinnor i styrelserna i Gävleborgs företag fortsatt låg och ligger på 19 procent. En uppgång med två procentenheter på sju år. Andelen kvinnor i ligger på samma nivå som rikssnittet som är 19 procent. Dessutom har bara 14% av företagen i länet en kvinna som vd.

- För företag som ska växa är teamet i och kring företaget viktiga, alltså personerna som ska utveckla affären, organisationen och produkten eller tjänsten. Om man sätter samman ett team som har olikheter och man lyckas ta tillvara den erfarenhet som finns i gruppen skapar man också goda förutsättningar för att nå längre i sina målsättningar säger Anna Rosengren och fortsätter:

- Detta styrks av en finns en rad undersökningar, både våra egna och andras, som visar att företag som har ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter också har en bättre utveckling och tillväxt, säger Anna Rosengren.

Ägande, styrelseplats och vd-rollen följs åt

En stor andel av de undersökta företagen är ägarledda och det syns tydligt att den sneda könsfördelningen i styrelserummen och på vd-posterna tar sin början i ägandet. Enligt tillgänglig statistik, sammanställd av Tillväxtanalys 2018, är cirka 30 procent av företagarna i Sverige kvinnor och 70 procent män. Av de 2.408 företagen i Gävleborg som ingick i Styrelsekartläggningen har 75,4 procent 0 kvinnor i styrelsen. Det visar tydligt att ägande och styrelsepost hänger ihop.

Stora skillnader mellan branscher

Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den i Gävleborg inom annan serviceverksamhet samt vård och utbildning och med 75 resp.73 procent kvinnor i styrelserna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 28 procent. Mest jämställda branscher är Hotell och Restaurang samt Tjänstesektorn. I Gävleborg har företagen i de branscherna 54% respektive 46% kvinnor i sina styrelser.

Högre andel kvinnor i börsbolagen

En jämförelse med företag som är noterad på Stockholmsbörsen visar att andelen kvinnor där är mycket högre, även om det inte är jämställt. Andelen kvinnor bland Stockholmsbörsens styrelseledamöter är 34 procent.

Därför tar Almi fram denna statistik årligen

Att analysera fakta och bli medveten om hur könsfördelningen ser ut i företagen, oavsett om det handlar om att vara vd, styrelseledamot eller ägare är första steget mot en förändring.

- Det är glädjande och hoppfullt att fler och fler efterfrågar och använder den fakta vi tar fram. Vi vet att mångfald ger bättre resultat och det inspirerar oss att envist fortsätta sprida kunskap för att fler ska kunna agera och bidra till att utveckla mer lönsamma företag, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för undersökningen och vd för Almi Värmland.

 

Kvinnors andel i styrelser i Gävleborg %

Rikssnitt 2020

Gävleborg 2020

Gävleborg 2019

Gävleborg 2013

Andel företag med minst en kvinna i styrelsen

39

40

40

38

Andel kvinnor i styrelser totalt

19

19

19

17

Andel VDar som är en kvinna

13

13

12

11

Andel kvinnor av nytillkomna vd:ar 2013-20

26

35

 

 

 

Fakta om kartläggningen.

Styrelsekartläggningen genomförs i år för femte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013. Rapporten i sin helhet finns på almi.se/om-almi/press/undersokningar. Undersökningen är baserad på företag med minst fem miljoner i omsättningen eller minst fem anställda och statistiken omfattar 107 525 aktiebolag. Av de företagen har 56 149 två eller fler ordinarie ledamöter i styrelsen, drygt 2.400 företag i Gävleborg av de företagen finns i Gävleborgs län. De antas kunna ha ett aktivt styrelsearbete och därför är det främst de företagen kommenteras i rapporten.

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren