2020-03-05 06:30Pressmeddelande

Endast 20 procent kvinnor i Skånes företagsstyrelser

Det är männen som helt dominerar i de skånska företagsstyrelserna. Endast 20 procent av ledamöterna är kvinnor. Av vd:arna i företagen är knappt var sjunde en kvinna. - Utvecklingen har stått stilla de senaste åren. Det kan upplevas som frustrerande eftersom forskning visar att mångfald ger tillväxt och goda resultat. Frågan är mycket viktig för oss och vi vill se en snabbare utveckling, säger Marie Krüeger, vd för Almi Skåne. Det framgår av Almis årliga undersökning av över 13 000 företag i Skåne med över fem mkr i omsättning och fem anställda eller fler.

Fortsatt låg andel kvinnor i styrelser och som vd

Sedan Almis första styrelsekartläggning 2013 är andelen kvinnor i de skånska bolagens styrelser fortsatt låg och ligger på 20 procent. En uppgång med fyra procentenheter på sju år. Andelen kvinnor i de skånska bolagens styrelser ligger något högre än rikssnittet som är 19 procent. Andelen kvinnor som är vd i de skånska företagen är så lågt som 13 procent.

– Det finns en rad undersökningar, både våra egna och andras, som visar att företag som har ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter också har en bättre utveckling och tillväxt. Med den vetskapen är det extra frustrerande att utvecklingen inte går fortare, säger Marie Krüeger.

Ägande, styrelseplats och vd-rollen följs åt

En stor andel av de undersökta företagen är ägarledda och det syns tydligt att den sneda könsfördelningen i styrelserummen och på vd-posterna tar sin början i ägandet. Enligt tillgänglig statistik, sammanställd av Tillväxtanalys 2018, är cirka 30 procent av företagarna i Sverige kvinnor och 70 procent män. Av de drygt 13 000 skånska företagen i Styrelsekartläggningen har 72,9 procent 0 kvinnor i styrelsen. Det visar tydligt att ägande, vd och styrelsepost hänger ihop.

Stora skillnader mellan branscher

Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den i Skåne inom vård och utbildning och kultur, nöje och fritid med 68 respektive 59 procent kvinnor i styrelserna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 32 procent.

Högre andel kvinnor i börsbolagen

En jämförelse med företag som är noterad på Stockholmsbörsen visar att andelen kvinnor där är mycket högre, även om det inte är jämställt. Andelen kvinnor bland Stockholmsbörsens styrelseledamöter är 34 procent.

Skånska projekt för att stärka kvinnligt företagande

Almi har kvinnor och personer med utländsk bakgrund som särskilda fokusgrupper. Under 2020 påbörjas flera lokala projekt på Almi Skåne, som i vissa fall riktar sig specifikt till dessa grupper.

– Vi har ett ansvar att stimulera tillväxt hon kvinnliga företagare och det är ett ansvar som vi tar på stort allvar. I år kommer det att märkas ännu mer. I vårt projekt Utrikes Födda Kvinnor jobbar vi fram en ny metodik för att nå och hjälpa utrikes födda kvinnor som driver tillväxtbolag, samtidigt som vi tillhandahåller kunderbjudanden som är relevanta för gruppen – både i fråga om affärsutveckling och finansiering. Det här projektet är ytterligare ett sätt för oss att bidra till en hållbar utveckling, säger Marie Krüeger.

Därför tar Almi fram denna statistik årligen

Att analysera fakta och bli medveten om hur könsfördelningen ser ut i företagen, oavsett om det handlar om att vara vd, styrelseledamot eller ägare är första steget mot en förändring.

– Det är glädjande och hoppfullt att fler och fler efterfrågar och använder den fakta vi tar fram. Vi vet att mångfald ger bättre resultat och det inspirerar oss att envist fortsätta sprida kunskap för att fler ska kunna agera och bidra till att utveckla mer lönsamma företag, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för undersökningen och vd för Almi Värmland.

Kvinnors andel i styrelser i Skåne %

Rikssnitt 2020

Skåne 2020

Skåne 2019

Skåne 2013

Andel företag med minst en kvinna i styrelsen

39

40

39

35

Andel kvinnor i styrelser totalt

19

20

19

16

Andel VDar som är en kvinna

13

13

13

10

Andel kvinnor av nytillkomna vd:ar 2013-20

26

31

 

 

Fakta om kartläggningen.

Styrelsekartläggningen genomförs i år för femte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013. Rapporten i sin helhet finns på almi.se/om-almi/press/undersokningar. Statistiken omfattar 107 525 aktiebolag. Av de företagen har 56 149 två eller fler ordinarie ledamöter i styrelsen. De antas kunna ha ett aktivt styrelsearbete och därför är det främst de företagen kommenteras i rapporten.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Johan Müller-Hansen
Marknadskoordinator, Almi Skåne
Johan Müller-Hansen
Marie Krüeger
Vd, Almi Skåne
Marie Krüeger