2020-03-05 03:30Pressmeddelande

Endast 21 procent kvinnor i Jämtlands företagsstyrelser

Det är männen som dominerar företagsstyrelserna i Jämtlands företag. Endast 21 % av ledamöterna är kvinnor. Av vd:arna i företagen är 14 % en kvinna. - Utvecklingen har stått stilla de senaste åren. Det kan upplevas som frustrerande eftersom forskning visar att mångfald ger tillväxt och goda resultat. Frågan är mycket viktig för oss och vi försöker vända på utvecklingen, säger Eva Högdahl, vd för Almi Mitt. Det framgår av Almis årliga undersökning av närmare 1.500 företag i Jämtland med över fem mkr i omsättning och fem anställda eller fler.

 

Fortsatt låg andel kvinnor i styrelser och som vd

Sedan Almis första styrelsekartläggning 2013 är andelen kvinnor i styrelserna i Jämtlands företag fortsatt låg och ligger på 21 procent. En uppgång med tre procentenheter på sju år. Andelen kvinnor i de jämtländska bolagens styrelser ligger något högre än rikssnittet som är 19 procent. Dessutom har bara var sjunde av företagen i Jämtland en kvinna som vd.

 

 • Det finns en rad undersökningar, både våra egna och andras, som visar att företag som har ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter också har en bättre utveckling och tillväxt, säger Eva Högdahl.

   

  Ägande, styrelseplats och vd-rollen följs åt

  En stor andel av de undersökta företagen är ägarledda och det syns tydligt att den sneda könsfördelningen i styrelserummen och på vd-posterna tar sin början i ägandet. Enligt tillgänglig statistik, sammanställd av Tillväxtanalys 2018, är cirka 30 procent av företagarna i Sverige kvinnor och 70 procent män. Av de 1.457 företagen i Jämtland som ingick i Styrelsekartläggningen har 72,2 procent 0 kvinnor i styrelsen. Det visar tydligt att ägande, vd och styrelsepost hänger ihop.

   

  Stora skillnader mellan branscher

  Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den i Jämtland inom vård och utbildning samt kultur och nöjen och med 75 resp. 64 procent kvinnor i styrelserna. Lägst är andelen inom industri och tillverkningsföretag med 32 procent.

   

  Högre andel kvinnor i börsbolagen

  En jämförelse med företag som är noterad på Stockholmsbörsen visar att andelen kvinnor där är mycket högre, även om det inte är jämställt. Andelen kvinnor bland Stockholmsbörsens styrelseledamöter är 34 procent.

   

  Därför tar Almi fram denna statistik årligen

  Att analysera fakta och bli medveten om hur könsfördelningen ser ut i företagen, oavsett om det handlar om att vara vd, styrelseledamot eller ägare är första steget mot en förändring.

   

 • Det är glädjande och hoppfullt att fler och fler efterfrågar och använder den fakta vi tar fram. Vi vet att mångfald ger bättre resultat och det inspirerar oss att envist fortsätta sprida kunskap för att fler ska kunna agera och bidra till att utveckla mer lönsamma företag, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för undersökningen och vd för Almi Värmland.

   

Kvinnors andel i styrelser i Jämtland %

Rikssnitt 2020

Jämtland 2020

Jämtland 2019

Jämtland 2013

Andel företag med minst en kvinna i styrelsen

39

43

41

39

Andel kvinnor i styrelser totalt

19

21

19

18

Andel VDar som är en kvinna

13

14

13

12

Andel kvinnor av nytillkomna vd:ar 2013-20

26

29

 

 

 

Fakta om kartläggningen.

Styrelsekartläggningen genomförs i år för femte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013. Rapporten i sin helhet finns på almi.se/om-almi/press/undersokningar. Statistiken omfattar 107 525 aktiebolag. Av de företagen har 56 149 två eller fler ordinarie ledamöter i styrelsen. De antas kunna ha ett aktivt styrelsearbete och därför är det främst de företagen kommenteras i rapporten.

 

För mer information kontakta:

Eva Högdahl, vd Almi Mitt, mobil 070 576 77 22

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070 314 34 34

 

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Eva Högdahl
Vd, Almi Mitt
Eva Högdahl