2019-03-08 05:00Pressmeddelande

Endast marginellt fler kvinnor i ledning och styrelser i företagen i Jämtland

Andelen kvinnor i styrelser och ledning i Jämtland utvecklas positivt, men det går långsamt. Det visar en färsk undersökning från Almi om kvinnor i styrelser och vikten av ett aktivt styrelsearbete.

Andelen bolag med minst en kvinna i styrelsen ligger kvar på 41% jämfört med föregående års undersökning. I undersökningen ingår företag med över 5 miljoner kr i omsättning och minst fem anställda. Andelen kvinnor av styrelseledamöterna totalt ligger kvar på 19% jämfört med föregående år.

Positivt är att undersökningen visar att andelen kvinnor bland de nytillkomna styrelseplatserna är mycket högre. Det innebär en förändring i positiv riktning på sikt. Men det går långsamt och totala andelen kvinnor på styrelseposter ökar endast marginellt.

 • I Almi arbetar vi aktivt med att visa hur viktigt det kan vara att externrekrytera med mångfald för ögonen och bedriva ett aktivt styrelsearbete både ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, säger Eva Högdahl, VD för Almi Mitt.

  Undersökningen visar också utvecklingen av andelen kvinnor på vd-poster. Här ligger andelen kvinnor oförändrat på 13%. Bland de nytillkomna vd-posterna är andelen kvinnor högre. Även här sker alltså en förändring i positiv riktning, men det går långsamt.

   

  Långsam men positiv förändring

  Av hela landets drygt 105 000 företag med minst 5 miljoner kr i omsättning och minst fem anställda har drygt hälften minst två ordinarie styrelseledamöter. Av dessa drygt 55 000 företag har 39% minst en kvinna i styrelsen. Andelen i Jämtland är 41% bland de drygt 700 undersökta företagen. I resterande styrelser sitter alltså bara män. Av länets totalt drygt 2 000 styrelseledamöterna är 19% kvinnor och 11% av styrelserna har en kvinna som ordförande. I 13% av företagen är en kvinna vd.

   

 • Utvecklingen går alltså långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. För Almi är jämställdhetsfrågan viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Därför vill vi synliggöra hur den faktiska utvecklingen ser ut, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för undersökningen och vd för Almi Värmland.

   

  Högre andel på nytillkomna positioner

  Sedan 2013 har det i hela riket tillkommit 17 828 nya styrelseledamöter i de undersökta företagen. Under samma period har antalet kvinnor ökat med 7 061 vilket motsvarar 40%. I Jämtland har den andelen ökat och andelstalet har påverkats av att antalet styrelseplatser minskat mellan åren. Sedan 2013 har antalet vd-poster i hela landet ökat med 7 365 personer och antalet kvinnor med 2 148 vilket motsvarar 29%. I länet är den andelen betydligt högre eller 73%. Ett antagande är att de nytillkomna styrelseplatserna och vd-posterna i högre grad tillsatts med en kvinna.

   

Kvinnors andel i styrelser i Jämtland %

Rikssnitt 2019

Jämtland 2019

Jämtland 2018

Jämtland 2013

Andel företag med minst en kvinna

39

41

41

39

Andel kvinnor i styrelser totalt

19

19

19

18

Andel kvinnor av nytillkomna 2013-19

40

107*)

 

 

Andel VDar som är kvinna

13

13

13

12

Andel kvinnor av nya vd 2013-19

29

73

 

 

Andel ordföranden

12

11

-

-

* Antal styrelseplatser har minskat 2018-2019 men andelen kvinnor har ökat.

 

Stora skillnader mellan branscher och län

Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den i Jämtland inom vård och utbildning samt kultur, nöje och fritid med 75% vardera i styrelserna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 31%. Andelen kvinnor i styrelserna skiljer sig också mellan länen. Den högsta andelen kvinnor i styrelser återfinns på Gotland följt av Stockholm, Södermanland och Uppsala. Högst andel vd återfinns på Gotland och i Uppsala län.

 

Företag med aktivt styrelsearbete rekryterar fler kvinnor

För att öka kunskapen om betydelsen av externrekrytering och mångfald i styrelsearbetet omfattar undersökningen även djupintervjuer med 400 vd i hela landet.

 

 • Intervjuerna visar att styrelsen är en outnyttjad potential för många företag. Vd som har en aktiv styrelse ser mycket positivt på hur styrelsen påverkar företagets utveckling. Trots det är det så mycket som 48 procent av bolagen som bara har en ordinarie ledamot i styrelsen, säger Anna Lundmark Lundbergh.

   

  Intervjuerna visar att ett aktivt styrelsearbete har stor betydelse för företagets utveckling. Med aktivt styrelsearbete menas att bolaget håller minst fyra styrelsemöten. De företag som har ett aktivt styrelsearbete anser att styrelsearbetet gör stor nytta. Dessa bolag planerar i högre grad än andra att göra störres satsningar inom de närmaste åren. De har i högre grad externa ledamöter och planerar att ta in fler. Ägarna till dessa bolag ser ökad mångfald som viktig. De har också i högre grad ökat andelen kvinnor styrelsen. De som rekryterat nya ledamöter säger också att de borde ha gjort det tidigare då det visat sig gynna bolagets utveckling

   

 • De som ser styrelser som ett kraftfullt verktyg att utveckla företaget ser till att öka mångfalden bland ledamöterna och då inte minst kvinnor, säger Anna Lundmark Lundbergh.

   

  Fakta om den nationella undersökningen

 • År 2019 finns 105 335 bolag med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda.
 • Av de 105 335 bolagen har 55 044 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.
 • Statistiken baseras på denna grupp om 55 044 företag.
 • Intervjuerna har genomförts med ett urval på 400 företag från ovanstående grupp.

   

  Almis styrelsekartläggning 2019, se Almis hemsida

  https://www.almi.se/om-almi/press/undersokningar/


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Eva Högdahl
Vd, Almi Mitt
Eva Högdahl