2020-11-09 08:33Pressmeddelande

Få företag i Jönköpings län har styrelseledamöter med utländsk bakgrund

Anna Benderius, VD Almi JönköpingAnna Benderius, VD Almi Jönköping

Sedan 2013 har Almi kartlagt hur styrelserepresentationen ser ut i cirka 100 000 bolag runt om i landet utifrån data om fördelningen mellan kvinnor och män. Nu har Almi för första gången även tagit fram statistik när det gäller utländsk bakgrund.

Företagen i Jönköpings län hamnar ungefär i mitten jämfört med riket. Här har 13 % minst en styrelseledamot med utländsk bakgrund jämfört med rikets topp som ligger på 29 % och botten på 9 %.

 

Det här är viktig statistik som vi tidigare saknat. Vi vet att ju mer strategiskt ett företag arbetar, desto större möjligheter har företaget att utvecklas. Där är aktiva styrelser med mångfald - oavsett om det handlar om kön, utländsk bakgrund eller ålder central, säger Anna Benderius, vd Almi Jönköping.


Stora skillnader mellan olika branscher i länet

De företag som ingår i undersökningen omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda, vilket är cirka 3.800 företag i Jönköpings län. Av dessa har 2.088 företag mer än en ordinarie styrelseledamot. Av dem har i sin tur 13 % minst en styrelseledamot med utländsk bakgrund. På vd-posten finns en person med utländsk bakgrund i 6 % av företagen.

De branscher i länet som har företag med störst andel ledamöter med utländsk bakgrund är hotell/restaurang (36 %) och vård/utbildning (33 %). Lägst andel hittar man inom industri/tillverkning samt kultur/nöje/fritid som har 10 % ledamöter med utländsk bakgrund.

 

Vi vet sedan tidigare att styrelsens sammansättning påverkar valet av vd. Denna undersökning visar tydligt att sannolikheten för att tillsätta en vd med utländsk bakgrund ökar med antalet styrelseledamöter som har utländsk bakgrund. Här finns även en tydlig koppling till vår styrelsekartläggning avseende kvinnor, säger Anna Benderius, vd Almi Jönköping.

 

Få företag har ett aktivt styrelsearbete
Den stora utmaningen är att bara hälften av de nästan 100.000 kartlagda företagen i landet har två eller fler ledamöter menar Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland som är ansvarig för kartläggningen. Hon ser det som en outnyttjad potential.

Kunskapen om hur det ser ut gör det möjligt för Almi att ha ytterligare fokus på sitt uppdrag - att vara Sveriges mest aktiva företagsutvecklare. Att coacha företagare att se över sitt styrelsearbete är en viktig pusselbit och Almi ser ett ökande intresse från företagen.

 

Människor med olika bakgrund och erfarenhet har med sig kunskap som bidrar till vidare perspektiv och bättre beslutsunderlag i strategiska frågor. Är vi olika förbereder vi oss dessutom bättre och vet att det krävs ansträngning för att nå enighet i en fråga säger Anna Lundmark Lundbergh.

 

Om undersökningen

  • Statistiken är beställd av SCB. Population och data hämtas från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och Bolagsverkets styrelsedata. Uppgifter har också hämtats från undersökningen Företagens ekonomi (FEK).
  • Den fördjupade statistiken omfattar 50 934 bolag som har minst fem miljoner i omsättning, och/eller minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter.
  • Enligt SCB:s definition är en person med utländsk bakgrund: utrikes född eller inrikes född med utländska föräldrar.


Hela kartläggningen finns här:
https://www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/styrelsekartlaggningutlandskbakgrund

 

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Benderius
Vd, Almi Jönköping
Anna Benderius