2021-01-13 06:45Pressmeddelande

Färsk rapport om hur pandemin påverkat småföretagen

Anna Benderius, VD Almi JönköpingAnna Benderius, VD Almi Jönköping

Närmare 6 av 10 företagare uppger att företaget påverkats negativt av pandemin. Endast 2 av 10 har påverkats positivt. Samtidigt uppger 3 av 4 småföretagare att de är positiva till hur Regeringen hjälpt företagen att klara av pandemins effekter. Det framgår av en ny rapport som presenteras av Almi Företagspartner onsdagen den 13 januari.

Almis rapport är ett resultat av det nyligen inrättade forskningsrådet och syftet är att undersöka pandemins effekter på småföretag i Sverige. Den visar att en stor andel företag påverkats negativt av pandemin. Samtidigt finns det många företag som gynnats positivt eller uppger att de inte upplevt någon påverkan.

Rapporten visar också att Regeringens stödprogram har haft träffsäkerhet. Det gäller inte minst stödprogram som är kostnadssänkande, dvs sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader samt stöd för korttidspermittering, där 88 %, 65 % respektive 47 % av företagen utnyttjat dessa. Av alla företag så uppger närmare 6 av 10 företagare att dessa stöd har haft avgörande eller stor betydelse. Inom branschen hotell och restaurang är motsvarande andel 8 av 10 företag.

 

Försämrad lönsamhet och likviditet

4 av 10 företagare uppger att likviditeten försämrats och drygt hälften säger att lönsamheten försämrats. Rapporten visar också att det är unga företag och företag med låg omsättning och få anställda som drabbas hårdast. På liknande sätt uppger 6 av 10 småföretagare minskad försäljning och orderingång. Drygt 40 % uppger att leveranserna till och från företagen har påverkats negativt. Företag inom detaljhandeln uppger i högre grad att leveranser försämrats än andra branscher.

 

Lönerna och sysselsättningen minskar under pandemin

Totalt till och med oktober 2020 uppger småföretagarna en minskad sysselsättning med 6 %.

4 av 10 företagare har avstått eller minskat löneuttaget och andra ersättningar under pandemin. Det gäller i högre grad inom hotell och restaurang där 7 av 10 företagare uppger motsvarande.

Närmare 40 % svarar att företagen upptäckt och vill utveckla nya affärsmöjligheter. Inom hotell och restaurang är andelen högre där 55 % uppger motsvarande.

 

Rapporten visar inga eller små skillnader mellan kvinnor och män

I många avseenden finns inga skillnader mellan företag som drivs av män respektive kvinnor. De skillnader som finns förklaras av att fler kvinnor än män driver företag inom tjänstesektorn samt på motsvarande sätt att fler män än kvinnor driver företag inom tillverkningsindustrin. Totalt visar rapporten större likheter mellan kvinnor och män än skillnader, t.ex. bedömningen av hur likviditeten, lönsamheten och försäljning påverkats samt effekten av statliga åtgärder och i vilken omfattning företagarna upptäckt och önskar utveckla nya affärsmöjligheter.

 

Den viktigaste åtgärden för företag är att se över sina kostnader och sänka dessa. I andra hand drar man ned på personal. I tredje hand kan det vara aktuellt med extern finansiering. Rapporten visar också tydligt att av regeringens åtgärder för att stödja företagen är det de kostnadssänkande som i första hand har använts, säger Anna Benderius vd Almi Jönköping.
Under pandemin är det många företag som har vänt sig till Almi både för rådgivning och finansiering. För många företag är det till stor hjälp att Almi kan erbjuda båda dessa, ofta i kombination, fortsätter Anna Benderius.

 

Om rapporten

Rapporten har författats av Håkan Boter och Anders Lundström, båda medlemmar av Almis forskningsråd. Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1.200 företagsledare utförda av SKOP AB under perioden 1-31 oktober 2020. I studien ingår aktiva företag med 5-49 anställda. Urvalet är fördelat på 300 företag i fyra olika branschsegment, totalt 1.200 företag.

  • Tillverkande branscher, Hög och medelhög teknologi
  • Tillverkande branscher, Medellåg och låg teknologi
  • Servicebranscher, Detaljhandel
  • Servicebranscher, Hotell, restaurang

 

Läs rapporten ”Småföretagens erfarenheter från Covid 19” här.

 

Om Almis forskningsråd

2019 bildade Almi Företagspartner ett forskningsråd där samtliga externa medlemmar har forskarbakgrund och i olika roller haft en nära anknytning till bland annat entreprenörskap, företagsutveckling och kompetensutveckling. Syftet med forskningsrådet är att stärka Almis förmåga att utveckla sin verksamhet, få en nära koppling till aktuell forskning samt att också driva gemensamma utvecklingsprojekt.


Om Almi

Om Almi Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.