2023-02-23 06:00Pressmeddelande

Fler företag blir hållbara tillsammans med Almi

Anna Rosengren, vd Almi GävleDala och Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.Anna Rosengren, vd Almi GävleDala och Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Snabba förändringar och stora utmaningar har drabbat näringslivet de senaste åren. Almi GävleDala och Almi Värmland har beviljats ett treårigt projekt från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att stötta och accelerera företagens hållbara omställning i Dalarna, Gävleborg och Värmland.  

Att vara företagare idag innebär att anpassa sig till en värld i ständig förändring. Pandemi, krig och inflation påverkar företagens verksamhet både här och nu och i framtiden. Kännbara klimatförändringar och en ökad medvetenhet gör att företag får axla ett större ansvar för miljön med ändrade beteenden, val av material, produktion med mera till följd. Förväntan och kraven på att vara ett hållbart företag ökar från såväl kunder som samarbetspartners.     

Genom projektet Accelerera hållbar omställning ges nu Almi möjlighet att möta företagens utmaningar och rusta dem för framtiden. Detta genom olika insatser för att utveckla hållbara affärsmodeller, stärka den ekonomiska resiliensen samt synliggöra olika vägar till kapital. Projektet vill öka mångfalden och jämställdheten i näringslivet på alla nivåer och bygger därför på ett inkluderande och coachande arbetssätt som innefattar allt från rådgivning till kommunikation. 

"Om fler företagare kan växa sina bolag med rätt kapital ökar förutsättningarna för gröna investeringar och en hållbar omställning såväl som ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vi finns till för företag och i tuffare tider ökar efterfrågan för Almis tjänster. Genom att arbeta tillsammans skapar vi bättre förutsättningar att bli än mer snabbfotade och möta företagens behov" säger Anna Rosengren, VD Almi GävleDala. 

Mer resurser, ökad nytta

Accelerera hållbar omställning är ett samverkansprojekt mellan Almi Värmland och Almi GävleDala inom det NUTS område där Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland ingår. Samarbetet kommer möjliggöra en fördjupad samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande för att accelerera en hållbar omställning i små och medelstora företag i länen. Projektet bygger på lärdomar och erfarenheter från såväl nuvarande som avslutade projekt i Dalarna, Gävleborg och Värmland då Almi-bolagen historiskt sett är två aktörer med stor erfarenhet av att driva och utveckla projekt.  

"Vi är mycket glada över att ha fått detta projekt. Det är en bekräftelse på att vi på Almi bidrar till stor nytta hos företagen. Under 2022 arbetade vi med att bidra till att cirka 350 företagare startade eller accelererade sitt hållbarhetsarbete. Nu har vi fått än mer resurser att bidra till hållbar konkurrenskraft genom att stötta företagen i deras anpassning och omställning mot nuvarande och framtida krav" säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.  

 

Projekt Accelerera hållbar omställning drivs av Almi GävleDala och Almi Värmland och som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland.

 


Om Almi

I Bokstavsutredningen framtagen av regeringen lyfts Almi fram som en viktig aktör inom näringslivets gröna omställning. Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och kan genom sin nationella struktur samt lokala och regionala förankring arbeta med en stor mängd företag inom alla branscher. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag samt underkoncernen Almi Invest AB. Almi GävleDala AB och Almi Värmland AB är bolag som har staten och regionförbunden som ägare. Det innebär att bolagens verksamhet inriktas så att den följer den nationella och de regionala utvecklingsstrategierna. Strategierna vilar på länens styrkor och utmaningar och lyfter prioriterade områden att gemensamt ska kraftsamla kring för en hållbar väg framåt.


Kontaktperson

Elin Klar
Kommunikatör, Almi GävleDala
Elin Klar