2022-03-08 06:35Pressmeddelande

Fler kvinnor tar plats i bolagsstyrelser i Västra Götaland

Det ger mig hopp att se att det nu är mer självklart att välja kvinnor när styrelseledamöter tillkommer eller byts ut, säger Agneta Olsson, vd Almi Väst.Det ger mig hopp att se att det nu är mer självklart att välja kvinnor när styrelseledamöter tillkommer eller byts ut, säger Agneta Olsson, vd Almi Väst.

Almis årliga styrelsekartläggning visar att 76 procent av de platser som tillkommit i styrelser i Västra Götaland det senaste året har tillträtts av kvinnor. Företag med jämställda styrelser har högre omsättning och vinst än andra företag, visar forskning.

Sedan Almis styrelsekartläggning startade 2013 har andelen kvinnor i bolagsstyrelserna i Västra Götaland ökat från 16 till 19 procent.

Företag med jämställda styrelser presterar bättre än de som har ojämställda styrelser. Resultatet är oberoende av antalet anställda, bransch eller om företaget ingår i en koncern.

Resultatet gäller också över tid, visar en analys av Malin Malmström, professor vid Luleå tekniska universitet, som på Almis uppdrag har analyserat företagens ekonomiska prestationer 2016 – 2018.

Strategiskt viktigt med jämställd styrelse

Fortfarande är det få företag som har en jämställd styrelse. Endast 15 procent av företagen i Västra Götaland som omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter har jämställda styrelser. Detta utifrån Jämställdhetsmyndighetens definition som är i spannet 60 till 40 procent.

– I Almi möter vi runt 10 000 företagare varje år och vi ser att det blir allt viktigare för företagen att ha med flera perspektiv i strategiska beslut, säger Agneta Olsson, vd Almi Väst. Företagen agerar i en komplex och snabbrörlig värld och behöver en bredd av erfarenheter och kompetens för att lyckas.

Fler kvinnor på vd- och ordförandeposter

Kartläggningen visar också att företag med jämställda styrelser i högre utsträckning har kvinnor på både vd-posten och som ordförande. I Västra Götaland har 12 procent av de undersökta företag en kvinna som vd och 13 procent har en kvinna som ordförande. Företag med jämställda styrelser har betydligt fler kvinnor på vd- och ordförandeposten, 27 respektive 38 procent.

– Forskning inom socialt beteende visar att lika väljer lika, men i årets statistik ser vi också att de företag som börjat tänka olika i styrelserummet också gör det på de ledande positionerna. Det är positivt, men utvecklingen går generellt sett långsamt, säger Agneta Olsson.

Svag ökning generellt

Det är bara 39 procent av företagen i Västra Götaland som har minst en kvinna i styrelsen. Av det totala antalet ledamöter i bolagsstyrelser är 19 procent kvinnor. När den första kartläggningen genomfördes 2013 var motsvarande siffror 32 respektive 16 procent.

– Visst går det långsamt, men vi vet också att många styrelser sällan förnyas och därför är det hoppfullt att se att det verkar mer självklart att nu välja kvinnor när ledamöter tillkommer eller byts ut, säger Agneta Olsson, vd Almi Väst.

Kontaktinformation:
Agneta Olsson, vd Almi Väst
agneta.olsson@almi.se, 070-674 20 01

Fakta om Styrelsekartläggningen 2022 på riksnivå

 • Rapporten i sin helhet finns på almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor
 • Statistiken omfattar 109 605 aktiebolag. Av dessa företag har 59 044 (54 procent) två eller fler ordinarie ledamöter i styrelsen. De antas kunna ha ett aktivt styrelsearbete och därför är det främst de företagen som kommenteras i rapporten. Data har inhämtats från UC i januari månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag.
 • Styrelsekartläggningen genomförs i år för sjunde gången. Den första styrelsekartläggningen genomfördes 2013.
 • Mellan 2021 och 2022 har det tillkommit 1 302 styrelseplatser och 1 001 fler kvinnor. Kvoten mellan antalet nytillkomna platser och antalet kvinnor ligger på närmare 80 procent. Samtidigt ligger andelen kvinnor av totala antalet styrelseplatser kvar på samma nivå som förra året, 20 procent.
 • 16 procent av företagen har en jämställd styrelse. Det är en procentenhet mer än vid förra årets mätning.
 • 30 procent av företagen som har en jämställd styrelse har en kvinna på vd-posten. Samma siffra för hela populationen är 13 procent och ligger på samma nivå som 2021.
 • 36 procent av företagen som har en jämställd styrelse har en kvinna på ordförandeposten. Det är en procentenhet mer än förra året. Samma siffra för hela populationen är 14 procent. Även här en procentenhet mer än förra året.
 • 40 procent av de 59 044 företag som har två eller fler styrelseledamöter har minst en kvinna i styrelsen. Det är samma andel som 2021 och en ökning med fem procentenheter från 2013.
 • Hela styrelsekartläggningen finns på: almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor

Fakta om rapporten Könsfördelning i bolagsstyrelser: Del 2

 • Databasen som rapporten bygger på omfattar år 2016 till och med 2018 och sammanställdes av Statistiska centralbyrån (SCB). Databasen omfattar alla aktiva svenska aktiebolag under tidsperioden.
 • För statistiska analyser användes programvaran IBM SPSS där analyser genomförts för en databas innehållande totalt 96 090 företag.  
 • Analyserna har gjorts på svenska aktiebolag med minst två ledamöter i styrelsen. Därtill tillämpas Almis kriterier för styrelsekartläggning, det vill säga att aktiebolag med minst fem anställda och/eller minst fem miljoner kronor i omsättning ingår i urvalet av företag ur datasetet.
 • Hela rapporten finns på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-89383

Mer information om nationella data i Styrelsekartläggning 2022:

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen.
anna.lundbergh@almi.se, 070-814 93 77.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.

Relaterad media