2022-11-08 06:30Pressmeddelande

Företag i Jönköpings län får svårare att låna

Anna Benderius, VD Almi JönköpingAnna Benderius, VD Almi Jönköping

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ser Almi Jönköping att intresset för en viss typ av lån ökar. 

 
Ökad pessimism hos bankerna 
Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

Jag delar den bilden tyvärr. Vi är ett län med många underleverantörer till den tillverkande industrin, som drabbas av de höga elpriserna. Samtidigt ser vi att hushållen drar ner sin konsumtion på grund av ränteökningarna, vilket påverkar inte minst handeln, säger Anna Benderius, vd Almi Jönköping.

 

Bankernas utlåning kan minska 
Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

Under pandemin har våra rådgivare fått vägleda många företag att hitta sätt att stärka sin ekonomi, genom lån och affärsutveckling. De företag som har klarat sig bättre är de som tidigt har tagit hjälp med att få överblick över sin ekonomi. De har ofta kunnat både sänka kostnader och hitta nya intäktsmöjligheter. Företagare är välkomna att kontakta Almi för att få rådgivning oavsett om det är aktuellt med ett lån eller inte, säger Anna Benderius.


Även Almi Jönköpings utlåning kan minska

Även Almi i Jönköpings län bedömer att den egna utlåningen kommer att minska på kort sikt.

Minskningen i efterfrågan på lån kom väldigt tydligt i samband med Ukraina-kriget. Det skapade en försiktighet. En del har valt att avvakta med företagsstarter och andra med stora investeringar. Samtidigt tror vi att efterfrågan kommer att bli högre framåt. Osäkerheten gör att det är svårt att sia om framtiden, säger Anna Benderius.

 
Ökat intresse för hållbarhetssatsningar 
Almis gröna lån har blivit alltmer efterfrågat i Jönköpings län. Inte bara på grund av högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna. 

Vi har till exempel ett projekt som har utvecklat ett erbjudande med energimätningar. Där har företag identifierat hur de kan minska sin energiförbrukning på ett relativt enkla sätt. Det har gjort att de kunnat spara pengar här och nu, men också stå starkare rustade för framtiden och göra en viktig insats för miljön. Om sådana förändringar kräver investeringar kan vårt gröna lån vara en möjliggörare , säger Anna Benderius.

 

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn 

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.

 

Fakta om Almis utlåning

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet, eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem.
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag.
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning.
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.  

 

Om undersökningen 
Syftet med Almi Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutse vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Låneindikatorn genomförs av Origo Group. Denna mätning är nummer 72 i ordningen sedan starten i september 2004. Samtliga bankkontorschefer ingår som målgrupp i undersökningen. Från dessa har 102 valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer har genomförts med dem under perioden 7–26 september 2022. Felmarginalen i studien på totalnivå är max +/- nio procentenheter. 

Läs Almis Låneindikator, september 2022, här: www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar 


Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Anna Benderius
Vd, Almi Jönköping
Anna Benderius
Sohana Josefsson
HR, kommunikation och marknadsdirektör Almi
Sohana Josefsson