2022-11-08 06:30Pressmeddelande

Företag i Kronoberg får svårare att låna

Mats Lundmark, vd Almi KronobergMats Lundmark, vd Almi Kronoberg

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ser Almi att intresset för en viss typ av lån ökar. 

Ökad pessimism hos bankerna 
Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

– Vi delar bilden att det kan bli betydligt sämre konjunktur den närmaste tiden. Samtidigt finns det faktorer som skulle kunna göra att det inte blir fullt så illa på längre sikt. Mycket kan hända och vi har duktiga entreprenörer i länet som brukar hitta möjligheter och har tagit sig igenom kriser tidigare, säger Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg.

Bankernas utlåning kan minska 
Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

– De företag som har klarat sig bättre genom tidigare kriser är de som tidigt såg utmaningarna och vågade agera. En annan framgångsfaktor finns hos de som har haft modet att behålla personal. Om du har möjligheten att förbättra din affärsmodell eller sänka andra kostnader innan du säger upp personal, så är det att föredra. Ännu en framgångsfaktor har varit bland de som tidigt har identifierat värdet i att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor och både sparat pengar, men också hittat nya affärsmöjligheter. Hållbarhetsarbetet har också varit viktigt för att attrahera kompetens, säger Mats Lundmark.

Almis utlåning förväntas att öka
Det finns en förväntan hos Almi i Kronoberg om att den egna utlåningen kommer att öka.

– En av våra uppgifter är att dela risk med banker och komplettera deras utlåning så att livskraftiga företag kan klara sig. Dessutom ser vi ett ökat intresse för lån till hållbarhetssatsningar, säger Mats Lundmark.

Ökat intresse för hållbarhetssatsningar 
Almis gröna lån har blivit alltmer efterfrågat i Kronoberg. Inte bara på grund av högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna. 

– Företag som ser hållbarhet som ett affärsintresse blir också mer finansiellt hållbara och framtidssäkrade, säger Mats Lundmark. 

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn  

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.

Fakta om Almis utlåning  

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet, eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem.
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag.
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning.
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.

Läs Almis Låneindikator, september 2022, här » 
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar 

För ytterligare information kontakta: 
Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg
mats.lundmark@almi.se, 070-229 79 55Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Mats Lundmark
Vd, Almi Kronoberg
Mats Lundmark