2022-11-08 07:48Pressmeddelande

Företag i Uppsala län får svårare att låna

Bengt-Åke Ljudén, vd Almi UppsalaBengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ser Almi att intresset för en viss typ av lån ökar. 

 

Uppsala län kan klara sig bättre 
Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

– Det finns många regionala faktorer som brukar göra att Uppsala län klarar sig bättre i lågkonjunkturer än många andra delar av landet. Vi kommer oftast in sent i lågkonjunkturer och tar oss ur dem tidigt. Det har att göra med vår arbetsmarknad, vår inflyttning, alla våra starka exporterande företag och att vi har branscher som inte är så konjunkturkänsliga, exempelvis företagen inom life science. Dessutom har vi en stabil arbetsmarknad med många offentliga arbetsgivare som sjukhus, myndigheter och universitet, säger Bengt-Åke Ljudén, vd på Almi Uppsala.

 

Bankernas utlåning kan minska 
Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

– De företag som har klarat sig bättre i tuffare tider har varit snabba med att se över likviditet och kassaflöden. Många har också varit skickliga med att ställa om och har hittat möjligheter att investera i en hållbar omställning, inte bara för att sänka kostnader här och nu, utan också för att säkra upp affären på lång sikt och kanske hitta nya affärsmöjligheter. Här kan Almis gröna lån vara till hjälp, säger Bengt-Åke Ljudén.

 
Almis utlåning förväntas att öka

Det finns en förväntan hos Almi i Uppsala om att den egna utlåningen kommer att öka.

– Utvecklingstunga bolag exempelvis kommer att behöva hjälp med att komplettera sitt kapitalbehov, samtidigt kommer vi se fler företag som behöver likviditet. En tredje aspekt är att höga energikostnader gör att investeringar i omställning blir alltmer lönsamma och vi ser tydligt att Almis gröna lån har blivit alltmer efterfrågat i Uppsala, säger Bengt-Åke Ljudén.

 
Ökat intresse för hållbarhetssatsningar 
Det ökade intresset för hållbarhetssatsningar beror inte bara på högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna. 

– Hållbarhet är en förutsättning för framtida konkurrenskraft. Därför bör företag investera så mycket de kan, samtidigt som det görs utifrån medvetna val och en väsentlighetsanalys kring vad som gör mest skillnad för just deras verksamhet. Här har vi kunnat se att såväl vår rådgivning som utlåning har kunnat vara ett bra stöd för företag, säger Bengt-Åke Ljudén.

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något. 
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.

 

Fakta om Almis utlåning  

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem.
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag.
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning. 
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företagen ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.     

 

Läs Almis Låneindikator, september 2022, här » 

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar 

 

För ytterligare information kontakta: 

Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala

bengt-ake.ljuden@almi.se, 070-577 10 20

 
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 

 

Om undersökningen 
Syftet med Almi Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutse vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Låneindikatorn genomförs av Origo Group. Denna mätning är nummer 72 i ordningen sedan starten i september 2004. Samtliga bankkontorschefer ingår som målgrupp i undersökningen. Från dessa har 102 valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer hargenomförts med dem under perioden 7–26 september 2022. Felmarginalen i studien på totalnivå är max +/- nio procentenheter. 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.