2021-03-08 11:16Pressmeddelande

Företag med jämställda styrelser har bättre lönsamhet

I Uppsala län är 17 procent av företagen jämställda.

En genomgång av drygt 50 000 bolag visar tydligt att företag med jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än övriga företag. Det framgår av en undersökning som Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet, gjort på uppdrag av Almi Företagspartner. Samtidigt visar Almis årliga styrelsekartläggning att andelen kvinnor i styrelser i företag i Uppsala län står och stampar på en oförändrad nivå.

Undersökningen från Luleå tekniska universitet visar att företag med jämställda styrelser har både bättre lönsamhet och omsättning än de som har en sned könsfördelning i styrelsen. Resultatet är oberoende av bransch, ålder och vd:s kön. Samtidigt visar Almis undersökning att få företag är jämställda.

  • På Almi kommer vi årligen i kontakt med en stor mängd företag som vill utveckla sin verksamhet och som årligen tar del av våra tjänster. Vår erfarenhet är att ett aktivt styrelsearbete och en jämställd styrelse bidrar positivt till företagets utveckling. Nu finns det också fakta som visar på ett samband mellan en jämställd styrelse och företagets lönsamhet, säger Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala.

Utvecklingen går sakta

Almis årliga styrelsekartläggning kartlägger både antalet kvinnor i styrelser och antalet företag med ett aktivt styrelsearbete som har minst en kvinna i styrelsen. Företagen som ingår i kartläggningen har minst 5 miljoner kr i omsättning och företaget ska ha minst två styrelseledamöter för att ett aktivt styrelsearbete ska vara möjligt.

Bland dessa är andelen företag i Uppsala län med minst en kvinna i styrelsen 42 procent, vilket är något högre än rikssnittet. Det är oförändrat jämfört med föregående år och sex procentenheter upp sedan undersökningen gjordes första gången 2013.

Med utgångspunkt i Jämställdhetsmyndighetens definition på en jämställd styrelse som innebär att fördelningen man/kvinna ska vara mellan 40 till 60 procent, så är endast 17 procent av styrelserna i dessa bolag i Uppsala län jämställda. Det är något högre än rikssnittet.

Svag ökning av antalet kvinnor i styrelser

Det totala antalet ledamöter i de kartlagda företagen i Uppsala län har ökat med 20 procent sedan 2013 och tre procent sedan 2020. Det ligger på samma nivå som rikssnittet.

  • Det är mycket positivt att siffrorna börjar röra sig uppåt och att både antalet ledamöter och andelen företag med två eller fler ledamöter ökar. Det är en av grundförutsättningarna för ett aktivt och kraftfullt styrelsearbete överhuvudtaget. Utifrån de fakta vi nu presenterar hoppas jag att ännu fler ska börja jobba mer aktivt med sin styrelse, säger Bengt-Åke Ljudén.

Av de 4 334 styrelseplatser som finns i de undersökta företagen i Uppsala län är endast 21 procent tillsatta med kvinnor, vilket är något högre än rikssnittet. Sedan 2013 har andelen kvinnor i länets företag ökat med fyra procentenheter.

  • Att ta tillvara på all kompetens som står till förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka företagets möjlighet att växa och nå lönsamhet. Att kvinnor inte bjuds in i styrelsearbetet blir ett hinder för företagen själva för att nyttja sin egen fulla potential och att skapa tillväxt och lönsamhet. Kortfattat så vinner företag på att bygga jämställda styrelser för att effektivt utveckla sin konkurrenskraft, säger Bengt-Åke Ljudén.

Fakta om Styrelsekartläggningen 2021

  • Styrelsekartläggningen genomförs i år för sjätte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013.
  • 42 procent av de 1 478 företag i Uppsala län som har två eller fler styrelseledamöter har minst en kvinna i årets kartläggning jämfört med rikssnittet på 40 procent. Det är oförändrat jämfört 2020 och en ökning med sex procentenheter från 2013.
  • 21 procent av det totala antalet styrelseplatser i företag i Uppsala län innehas av kvinnor i årets kartläggning, jämfört med rikssnittet på 20 procent. Det är en procentenhet högre än 2020 och en ökning med fyra procentenheter från 2013.
  • 15 procent av företagen har en kvinna på vd-posten, vilken är en procentenhet lägre än 2020 men två procentenheter högre än rikssnittet.
  • 17 procent av företagen har en jämställd styrelse, 83 procent har inte en jämställd styrelse, vilket kan jämföras med 16 procent respektive 84 procent 2013. Motsvarande nivå för riket är 15 procent för 2021 och 13 procent för 2013.

Fakta om kartläggningen.

Rapporten i sin helhet finns på https://www.almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor.

Statistiken omfattar 109 652 aktiebolag. Av de företagen har 58 675 (54 procent) två eller fler ordinarie ledamöter i styrelsen. De antas kunna ha ett aktivt styrelsearbete och därför är det främst de företagen som kommenteras i rapporten. Data har inhämtats från UC i januari månad 2021 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag

De statistiska analyserna är gjorda med hjälp av programvaran IBM SPSS. Både medelvärdesanalyser och linjär regression visar på signifikanta skillnader i lönsamhet och omsättning i jämställda styrelser jämfört med ojämställda styrelser. Analyserna är genomförda på företagsdata levererade från UC avseende 2013.

För mer information kontakta:

Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala, mobil 070 577 10 20


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.