2022-11-08 07:00Pressmeddelande

Företagen i Blekinge får svårare att låna

Martin Åkesson, VD, Almi BlekingeMartin Åkesson, VD, Almi Blekinge

Företagen i Blekinge får svårare att låna

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ser Almi att intresset för en viss typ av lån ökar. 

Ökad pessimism hos bankerna 
Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

– Det finns företag och branscher som fortfarande går bra, samtidigt som många har drabbats av de höga elpriserna. Så generellt håller jag med om den bild som bankcheferna har, även om det också finns en framtidstro bland många företagare. Många entreprenörer har ju ofta en positiv attityd och fokuserar på möjligheter, utan att ignorera att det också finns utmaningar, säger Martin Åkesson, vd på Almi Blekinge.

Bankernas utlåning kan minska 
Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

– De företag som har klarat sig bättre genom tidigare lågkonjunkturer har varit tidiga med att se över likviditet och kassaflöden, så att företaget har blir mer uthålligt. Här kan Almi stötta genom verktyg som simulerar hur olika yttre faktorer kan påverka ett företags ekonomi på olika sätt, säger Martin Åkesson.

Almis utlåning förväntas öka 
Det finns en förväntan hos Almi i Blekinge om att den egna utlåningen kommer att öka.

– En av våra uppgifter är att dela risk med banker och komplettera deras utlåning så att livskraftiga företag kan klara sig. Dessutom ser vi ett ökat intresse för lån till hållbarhetssatsningar, säger Martin Åkesson.

Ökat intresse för hållbarhetssatsningar 
Almis gröna lån har blivit alltmer efterfrågat i Blekinge. Inte bara på grund av högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna. 

– Företag som ser hållbarhet som ett affärsintresse blir också mer finansiellt hållbara och framtidssäkrade, säger Martin Åkesson.

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn  
 Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.

Fakta om Almis utlåning  

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet, eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem.
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag.
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning.
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.

Läs Almis Låneindikator, september 2022, här » 

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar 

 

För ytterligare information kontakta:

Martin Åkesson, vd Almi Blekinge, martin.akesson@almi.se, 070-539 51 26.

Sohana Josefsson, HR, marknad & kommunikationsdirektör Almi, sohana.josefsson@almi.se, 072-200 39 24. 


Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 

Om undersökningen 
Syftet med Almi Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutse vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Låneindikatorn genomförs av Origo Group. Denna mätning är nummer 72 i ordningen sedan starten i september 2004. Samtliga bankkontorschefer ingår som målgrupp i undersökningen. Från dessa har 102 valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer har genomförts med dem under perioden 7–26 september 2022. Felmarginalen i studien på totalnivå är max +/- nio procentenheter. 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Martin Åkesson
Vd, Almi Blekinge
Martin Åkesson
Linda Hugosson
Kommunikatör, Almi Blekinge
Linda Hugosson
Sohana Josefsson
HR, kommunikation och marknadsdirektör Almi
Sohana Josefsson