2022-11-10 07:18Pressmeddelande

Företagen i Dalarna får svårare att låna

Anna Rosengren VD, Almi GävleDala i kavaj framför bokhylla.Anna Rosengren VD, Almi GävleDala

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt förväntar sig Almi att öka sin utlåning och ser att intresset för en viss typ av lån ökar. 

 

Ökad pessimism hos bankerna 
Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler nu som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

– Det kan bli en kärvarare tid för många företag. Samtidigt går industrin bra på många håll. Det gäller även exportföretagen, som gynnas av en svag krona. Företag som påverkas av konsumenternas minskade köpkraft drabbas mest, men även energiintensiva företag. Näringslivets regionala sammansättning och lokala elprisskillnader kan gynna vissa regioner, säger Anna Rosengren, vd på Almi GävleDala.

 

Bankernas utlåning kan minska 
Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

– Under pandemin har våra rådgivare fått hjälpa många företag att hitta sätt att stärka sin ekonomi på, genom lån och affärsutveckling. De företag som har klarat sig bättre är de som tidigt har tagit hjälp med att få en överblick över sin ekonomi. De har ofta kunnat både sänka kostnader och hitta nya intäktsmöjligheter. Det kan också vara smart att se över sin resursanvändning och då kan vi vara ett stöd och bollplank för företagaren, säger Anna Rosengren.

 

Almis utlåning förväntas att öka
Det finns en förväntan hos Almi i Dalarna om att den egna utlåningen kommer att öka.


– En av våra uppgifter är att dela risk med banker och komplettera deras utlåning så att livskraftiga företag kan klara sig. På så vis kan vi underlätta för företag i konjunkturnedgångar. Dessutom ser vi ett ökat intresse för lån till hållbarhetssatsningar, där vårt gröna lån blir alltmer populärt, säger Anna Rosengren.

 
Ökat intresse för hållbarhetssatsningar 
Almis gröna lån har blivit alltmer efterfrågat i Dalarna. Inte bara på grund av högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna.

– Företag som ser hållbarhet som ett affärsintresse blir också mer finansiellt hållbara och framtidssäkrade, säger Anna Rosengren.

 

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn 
 

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.  
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.   
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.  

 

Fakta om Almis utlåning 

 

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem.  
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag.  
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning. 
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.     

 

Läs Almis Låneindikator, september 2022, här » 

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar 

 

För ytterligare information kontakta: 

Anna Rosengren, vd Almi GävleDala
anna.rosengren@almi.se, 072-508 88 65

Lina Renberg, Marknads- och kommunikationschef, Almi GävleDala

lina.renberg@almi.se, 072-508 88 65

 
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 

 

Om undersökningen 
Syftet med Almi Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutse vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Låneindikatorn genomförs av Origo Group. Denna mätning är nummer 72 i ordningen sedan starten i september 2004. Samtliga bankkontorschefer ingår som målgrupp i undersökningen. Från dessa har 102 valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer har genomförts med dem under perioden 7–26 september 2022. Felmarginalen i studien på totalnivå är max +/- nio procentenheter.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg