2022-11-08 06:30Pressmeddelande

Företagen i Skåne får svårare att låna

Marie Krüeger, vd på Almi Skåne.Marie Krüeger, vd Almi Skåne.

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ser Almi att intresset för en viss typ av lån ökar. 

Ökad pessimism hos bankerna 
Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

– Jag delar den bilden tyvärr. Det finns många faktorer som pekar i den riktningen, bland annat de ökade räntorna, energipriserna och oron för utvecklingen i omvärlden. Nu när krisen även drabbar konsumenternas köpkraft påverkas många fler branscher och skapar ännu större osäkerhet, säger Marie Krüeger, vd på Almi Skåne.


Bankernas utlåning kan minska 

Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

– De företag som har klarat sig bättre genom tidigare kriser har varit förändringsbenägna och anpassat sig efter omständigheterna. Även de som har varit tidiga med att se över likviditet och kassaflöden, så att företaget inte har hamnat i en ofördelaktig situation, har klarat sig bättre än andra. Här går det att ta hjälp av oss för att simulera ekonomin ett par eller tre år fram i tiden och se hur olika yttre faktorer kan påverka, säger Marie Krüeger.

Almis utlåning förväntas att öka
Det finns en förväntan hos Almi i Skåne om att den egna utlåningen kommer att öka.


– Vi ser att vår utlåning redan har börjat öka. Inte minst när det kommer till det lån vi har för hållbarhetssatsningar, det så kallade gröna lånet. Just nu går nästan en femtedel av vår totala utlåning till gröna lån, säger Marie Krüeger.

Fler lånar för hållbarhetssatsningar 
Almis gröna lån har blivit alltmer efterfrågat i Skåne. Inte bara på grund av högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna.

– Företag som ser hållbarhet som ett affärsintresse blir också mer finansiellt hållbara och framtidssäkrade, säger Marie Krüeger. 

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn  

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.

Fakta om Almis utlåning  

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem.
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag.
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning.
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.

Läs Almis Låneindikator, september 2022, här » 
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar 

För ytterligare information kontakta: 
Marie Krüeger, vd Almi Skåne
marie.krueger@almi.se, 040-660 39 20Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Marie Krüeger
Vd, Almi Skåne
Marie Krüeger