2021-10-14 05:30Pressmeddelande

Företagen i Uppsala lånar mer

Bengt-Åke Ljudén, Vd Almi UppsalaBengt-Åke Ljudén, Vd Almi Uppsala

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet ökat mest. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. Även i Uppsala förväntas utlåningen öka.

 

Bankernas utlåning i riket som helhet ökade under årets tredje kvartal och gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Fyra av tio uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet och tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv då nio av tio bankkontor tror på en ökad upplåning. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

 

Företagens lån används främst till rörelsefastigheter och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökat mest är tillverkningsindustri samt bygg och anläggning.

 

"Utlåningen i Uppsala har stabiliserats efter krisen och ligger nu lite högre än ett normalår. Vi ser också en klar ökning, jämfört med det senaste kvartalet. Många innovationsbolag har inte kunnat möta sina kunder under pandemin, på grund av den förlängda utvecklingstiden har de behövt extra kapital" säger Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala.

 

Stark konjunktur

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

 

"Vår bedömning är att det kommer att ske en ökning i tjänstesektorn i takt med att pandemin släpper sitt grepp om ekonomin. Den allmänna konjunkturen kommer troligtvis att fortsätta vara bra. Det finns en stark konkurrenskraft och ett ökat behov av våra företags produkter, både i vår inhemska växande befolkning och på internationella marknader" säger Bengt-Åke Ljudén.

 

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen. Sju av tio bankkontor svarar att företagen ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

 

Hållbara affärsmodeller allt viktigare

Efter pandemin har många företag börjat undersöka hur de kan göra sina affärer mer hållbara ur ett ekonomiskt, miljömässigt såväl som socialt perspektiv.

 

"En stor utmaning för företagen är att attrahera arbetskraft och där ser vi att företag blir mer attraktiva som arbetsgivare i takt med att de utökar sitt hållbarhetsarbete. I våra vd-grupper diskuterar vi just dessa frågor. Vi har också lanserat ett grönt lån som vi tror både kommer driva på utlåningen och hjälpa fler i sin gröna omställning" säger Bengt-Åke Ljudén.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Bengt-Åke Ljudén
Vd, Almi Uppsala
Bengt-Åke Ljudén