2022-11-08 06:30Pressmeddelande

Företagen i Värmland får svårare att låna

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ser Almi att intresset för en viss typ av lån ökar. 

Ökad pessimism för konjunkturläget hos bankerna 
Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

– Jag delar den bilden tyvärr. Många företag har haft en osäker tillvaro under lång tid, men det har inte drabbat konsumenterna i så stor omfattning. Nu när krisen drabbar konsumenternas köpkraft påverkas fler branscher och på ett mer genomgripande sätt, vilket skapar ännu bredare osäkerhet, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland.

Bankernas utlåning kan minska 
Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

– Under pandemin har våra rådgivare hjälpt många företagare att hitta sätt att stärka sin verksamhet på. De företag som har koll på sin ekonomi, har olika scenarios för framtiden och kan ställa om sin affär lyckas bättre anpassa sig till olika framtida utmaningar. Vi har sett fler företag som har gått stärkta ur pandemin. Almi kan bidra i att vara ett bra bollplank i de frågor som rör både operativ verksamhet och framtida omställning, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Almi Värmlands utlåning förväntas öka
Utlåningen har ökat med drygt 20 procent i volym sedan föregående år och det finns en förväntan hos Almi i Värmland om att den egna utlåningen kommer att öka ytterligare.

– I osäkra tider och vid behov av omställningar ökar generellt behovet av Almi. Vi bedömer att utlåningen kommer att öka utifrån Almis roll att komplettera bankers utlåning och dela risk i en situation där banker kan behöva vara mer restriktiva, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Fler lånar för hållbarhetssatsningar 
Almis gröna lån, som bidrar till en grön omställning, har blivit alltmer efterfrågat i Värmland. Det är inte enbart på grund av högre energipriser, fokus på hållbarhet är större än så. Därutöver ser många en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna.

– Vi ser redan nu att fler och fler vill låna till hållbarhetssatsningar. Vårt lån för grön  omställning utgör nu en femtedel av den totala utlåningen, vilket är högre än genomsnittet i landet, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn  

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.  
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.   
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.  

Fakta om Almis utlåning  

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem.  
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag.  
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning.  
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.     

Läs Almis Låneindikator, september 2022, här » 

Om undersökningen 
Syftet med Almi Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutse vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Låneindikatorn genomförs av Origo Group. Denna mätning är nummer 72 i ordningen sedan starten i september 2004. Samtliga bankkontorschefer ingår som målgrupp i undersökningen. Från dessa har 102 valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer har genomförts med dem under perioden 7–26 september 2022. Felmarginalen i studien på totalnivå är max +/- nio procentenheter.

För ytterligare information kontakta: 

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

anna.lundbergh@almi.se, 070-814 93 77


Sohana Josefsson, HR, marknad & kommunikationsdirektör, Almi 

sohana.josefsson@almi.se, 072-200 39 24Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh
Sohana Josefsson
HR, kommunikation och marknadsdirektör Almi
Sohana Josefsson