2019-07-02 11:56Pressmeddelande

Fortsatt hög tillväxtvilja hos företagen i Dalarna

Anna Rosengren, VD Almi GävleDalaAnna Rosengren, VD Almi GävleDala

Tre av fyra vill nyanställa

Tillväxtviljan i Dalarna är fortsatt hög om än något dämpad jämfört med förra året. Drygt 70 procent av länets små och medelstora företag har tillväxtambitioner. Tre av fyra företag vill nyanställa och drygt 70 procent vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner. ”Vi hoppas att vi kan få en rejäl tillväxt bland våra närmare 13.000 aktiebolag framöver och som dessutom har en hög efterfrågan på arbetskraft. Det är också glädjande att var tredje företag har en potential att växa internationellt” säger Anna Rosengren, VD Almi GävleDala.

Stor potential internationellt
En tredjedel av företagen i länet exporterar och importerar varor och tjänster. Av dem som inte har export uppger var tredje företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad. 

En tredjedel av företagen har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst
Närmare hälften av företagen i länet anser att de har en skalbar affärsidé, som innebär att man kan öka sin produktion och expandera till en låg merkostnad. Drygt en tredjedel av företagen har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren och en tredjedel räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren. ”Det är en hög innovationskraft i länets företag och Almi har en stark inriktning att ge just de företagen det stöd som de efterfrågar”, berättar Anna Rosengren.

Företagen satsar på hållbarhet
Närmare hälften av företagen i Dalarna anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens konkurrenskraft, vilket är en ökning från tidigare år och dessutom något högre än genomsnittet för landet. Drygt 70 procent av företagen kommer i hög eller i viss grad att göra satsningar inom hållbarhet de närmaste åren.

Även om andelen företag som säger sig vilja satsa på hållbarhetsarbete är något lägre i Dalarna än i övriga landet, är andelen företag som ser hållbarhetsarbete som ett viktigt konkurrensmedel faktiskt högre, vilket enligt Anna Rosengren visar på två saker. ”Företagen tycker att hållbarhetsarbete är viktigt för att vara konkurrenskraftiga, men att man kanske inte helt och hållet har greppat att hållbarhetsarbete handlar om så mycket mer än rent miljöarbete. Dessutom gör dessa siffror att vi på Almi, tillsammans med flera andra aktörer, har stora möjligheter att göra både snabbverkande och långsiktiga insatser inom hållbarhet som kommer att gynna företagandet i länet.” 

Största tillväxthindret att finna rätt kompetens
Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens. Det näst största hindret är kapital. ”För företag som vill växa är finansiering en trång sektor. Almi kan tillgodose en mindre del och bli en dörröppnare till bankerna. Därför är det glädjande att företagen i länet i mindre grad upplever att det är svårt att finna finansiering. Dessutom visar undersökningen att företagen är positivt inställda till insatser inom affärsutveckling, och att behovet av sådana är stort. Detta visar på en stark vilja till tillväxt” säger Anna Rosengren.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden april – maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 250 företagsledare över hela landet i företag upp till 250 anställda.

Om Almi
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

För ytterligare information kontakta:
Anna Rosengren, VD Almi GävleDala, tel 0243 48 88 64


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren
Elin Klar
Kommunikatör, Almi GävleDala
Elin Klar