2019-07-02 12:10Pressmeddelande

Fortsatt hög tillväxtvilja hos företagen i Gävleborg

Anna Rosengren, VD Almi GävleDalaAnna Rosengren, VD Almi GävleDala

Två av tre vill nyanställa
Tillväxtviljan i Gävleborg är fortsatt hög om än något dämpad jämfört med förra året. Drygt 80 procent av länets små och medelstora företag har tillväxtambitioner. Två av tre företag vill nyanställa och drygt 80 procent vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner. ”Vi hoppas att vi kan få en rejäl tillväxt bland våra närmare 12.000 aktiebolag framöver och som dessutom har en hög efterfrågan på arbetskraft. Det är också glädjande att var fjärde företag har en potential att växa internationellt” säger Anna Rosengren, VD Almi GävleDala.

Stor potential internationellt
Runt 30 procent av företagen i länet exporterar och importerar varor och tjänster. Av dem som inte har export uppger var fjärde företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad. 

En tredjedel av företagen har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst
Drygt hälften av företagen i länet anser att de har en skalbar affärsidé, som innebär att man kan öka sin produktion och expandera till en låg merkostnad. Drygt en tredjedel av företagen har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren och drygt 40 procent räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren. ”Det är en hög innovationskraft i länets företag och Almi har en stark inriktning att ge just de företagen det stöd som de efterfrågar”, berättar Anna Rosengren.

Företagen satsar på hållbarhet
Drygt hälften av företagen anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens konkurrenskraft, vilket är en ökning från tidigare år. Drygt 80 procent av företagen kommer i hög eller i viss grad att göra satsningar inom hållbarhet de närmaste åren.

Undersökningen visar även att andelen som säger sig vilja satsa på hållbarhetsarbete är något högre i Gävleborg än i övriga landet, vilket Anna Rosengren förklarar är positivt. ”Företagen tycker att hållbarhetsarbete är viktigt för att vara konkurrenskraftiga, samtidigt som en stor andel vill satsa på hållbarhet. Detta gör att både viljan och förståelsen kring hållbarhet finns hos företagen i Gävleborg, vilket medför goda möjligheter att göra viktiga och långsiktiga insatser”.

Största tillväxthindret att finna rätt kompetens
Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens. Det näst största hindret är kapital. ”För företag som vill växa är finansiering en trång sektor. Almi kan tillgodose en mindre del och bli en dörröppnare till bankerna. Därför är det glädjande att företagen i länet i mindre grad upplever att det är svårt att finna finansiering. Dessutom visar undersökningen att företagen är positivt inställda till insatser inom affärsutveckling, och att behovet av sådana är stort. Detta visar på en stark vilja till tillväxt” säger Anna Rosengren.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden april – maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 250 företagsledare över hela landet i företag upp till 250 anställda.

Om Almi
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

För ytterligare information kontakta:
Anna Rosengren, VD Almi GävleDala, tel 0243 48 88 64

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren
Elin Klar
Kommunikatör, Almi GävleDala
Elin Klar