2019-06-24 10:02Pressmeddelande

Fortsatt hög tillväxtvilja hos företagen i Uppsala län

Tillväxtviljan i Uppsala län är fortsatt hög om än något dämpad jämfört med förra året. Tre av fyra av länets små och medelstora företag har tillväxtambitioner. Tre av fyra företag vill nyanställa och två av tre vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner. – Vi hoppas att vi kan få en rejäl tillväxt bland våra närmare 18 000 aktiebolag framöver och som dessutom har en hög efterfrågan på arbetskraft.  Det är också glädjande att var femte företag har en potential att växa internationellt, säger Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Uppsala.

 

Stor potential internationellt

Drygt vart sjätte företag i länet exporterar och var femte importerar varor och tjänster. Av dem som inte har export uppger vart femte företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad. – Att företag lyckas komma ut på en internationell marknad kan vara avgörande för den långsiktiga tillväxten, säger Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Uppsala.

 

Fyra av tio företag har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst

Av företagen i länet anser drygt hälften att de har en skalbar affärsidé, som innebär att man kan öka sin produktion och expandera till en låg merkostnad. Fyra av tio företag har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren och närmare en tredjedel räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren. – Att innovationskraften i länets företag fortsätter vara hög är viktigt för konkurrenskraften, säger Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Uppsala.

 

Företagen satsar på hållbarhet

Hälften av företagen anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens konkurrenskraft. Två av tre företag kommer i hög eller i viss grad att göra satsningar inom hållbarhet de närmaste åren. – Intresset för hållbarhetsfrågorna fortsätter öka och Almi har en stark inriktning att ge företagen det stöd de efterfrågar för en hållbar tillväxt, säger Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Uppsala.

 

Största tillväxthindret att finna rätt kompetens

Det största upplevda hindret för företag med hög tillväxtvilja är att klara ledning- och ledarskapsfrågorna i kombination med utmaningen att hitta rätt kompetens. – Det här är frågor som företagen lägger en allt större del av sin tid på, säger Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Uppsala.

 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden april – maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 250 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda.

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Bengt-Åke Ljudén
Vd, Almi Uppsala
Bengt-Åke Ljudén