2022-02-17 12:30Pressmeddelande

Framgångsrikt digitaliseringsprojekt startar 20 nya delprojekt för att stärka konkurrenskraften


Framgångsrikt digitaliseringsprojekt från Almi startar 20 nya delprojekt för att stärka konkurrenskraften

Almis digitaliseringsprojekt Inkomst 4.0 har gått sin första rond och lärdomarna tas tillvara i ett nytt projekt. Fem delprojekt har genomförts i skarpt läge hos tillverkande industrier i Jönköpings län – nu startas 20 nya delprojekt.
- Nyfikenheten på industriell digitalisering är jättestor, men kunskapsnivån om vad man kan göra är låg, säger Stefan Frylebäck, projektledare för Inkomst 4.0.

Projektet Inkomst 4.0 har testat olika digitaliseringslösningar på flera länsföretag och efter drygt tre års arbete är den fasen avslutad. De företag som deltog var:
Stoeryd, Qtech Group, Hordagruppen, Holsby Metall, Werinova, Axelent Engineering, Turnab samt Östrand & Hansen.

Syftet var att dels ta fram goda exempel, men även försöka upptäcka fallgropar så att företagen snabbare kan höja sin konkurrensförmåga.
- Den lågt hängande frukten är tveklöst att koppla upp sina maskiner för att mäta maskinutnyttjandet. Det är så många som överskattar sin förmåga och upptäcker mycket outnyttjad kapacitet när man börjar mäta digitalt. Att mäta är att veta och det är första steget till förbättring, säger Stefan Frylebäck.

I fortsättningen av projektet Inkomst 4.0 kommer ett 20-tal företag att få möjlighet att installera system för att mäta maskinutnyttjandet. Förhoppningen är att detta kommer att öka maskinutnyttjandet, vilket blir en vinst både för miljö och ekonomi. Att använda resurserna effektivt vinner alla på.

- En annan viktig erfarenhet från Inkomst 4.0 är hur kraftfull Artificiell Intelligens (AI) och dataanalys kan vara. Datorer kan bearbeta större mängder information än människor och även se påverkan och samband mellan flera faktorer. Men den viktigaste insikten kring AI är att man kan komma väldigt långt med ganska enkel dataanalys. Tittar man på en faktor i taget kan man hitta många felkällor i produktionsprocessen och det klarar man själv utan avancerade AI-algoritmer, menar Stefan Frylebäck.

En undersökning som det första projektet genomförde visade att även om länets industrier har avancerad automation på hög teknisk nivå, så saknas ofta mognad för den nya digitala tekniken. Det nya fortsättningsprojektet kommer att kunna hjälpa företag som behöver öka sin digitala mognad.

- Projektet som avslutades under våren 2021 avslöjade vilka åtgärder som bäst stärker konkurrensförmågan hos länets industri och nu ska vi förverkliga dessa i fortsättningsprojektet, säger Stefan Frylebäck.

Almi Företagspartner är via Inkomst 4.0 en aktiv partner för att hjälpa länets industrier till att bli mer smarta fabriker med hållbar utveckling. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län och Almi Företagspartner Jönköping.

För mer information:
Stefan Frylebäck
Projektledare Inkomst 4.0
Almi Företagspartner Jönköping AB
0708-323988
stefan.fryleback@almi.se

Information om både det tidigare och nya projektet finns på hemsidan samt projektets Youtube-kanal.

Hemsida Inkomst 4.0

Inkomst 4.0 Youtube-kanal

 

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.