2021-04-14 05:30Pressmeddelande

Framtidstro hos mindre företag i Blekinge trots pandemin

Martin Åkesson, vd, Almi BlekingeMartin Åkesson, vd, Almi Blekinge

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland
100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som genomfördes i slutet av mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva, tre av fyra tror att konjunkturen kommer att stärkas ytterligare.  

För Blekinges del tror jag att vi kommer att se en svagt positiv utveckling under de kommande sex månaderna. Risken finns att det kan bli en dämpning längre fram. Samtidigt är läget svårbedömt och branschvarierat. Vi ser ändå en generell framtidstro hos företagen och en vilja att investera, säger Martin Åkesson, vd Almi Blekinge.

Utlåningen till företag ökar
Gällande bankernas utlåning svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv, tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare.

Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsefastigheter, förvärv och investeringar i maskiner och inventarier. Lånebehovet ökar mest inom bygg- och tillverkningsbranschen.

Utlåningen i Blekinge har under inledningen av året legat på motsvarande nivå som innan pandemin fick effekt på företagens behov av likviditet. Jag hoppas och tror att vi framgent kommer att se en ökning driven av investeringar i stället. Förhoppningen är också fler lån till nyetableringar och innovationer. Vi ser en del sådana tendenser nu samtidigt som våra industrier i allmänhet går bra. Det ger en god skjuts till resten av ekonomin, säger Martin Åkesson.

Ungdomsarbetslösheten ökar
Pandemin har gjort att Blekinge drabbats av en ännu högre ungdomsarbetslöshet än tidigare. Arbetslösheten bland ungdomar ligger klart över rikets snitt.

Jag ser en samhällsutmaning i att göra något åt länets höga arbetslöshet. Våra företag är en viktig motor för att fler ska få goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Martin Åkesson.

Internationalisering viktig
Martin Åkesson lyfter fram riskvilliga investeringar, hållbar omställning och internationalisering som nyckelfaktorer för Blekingeföretagens tillväxt.

Blekinge har en betydande exportandel som till största delen är knuten till våra stora företag. Vi är en region med ett viktigt geografiskt läge och därför måste vi jobba med internationalisering som en möjlighet för tillväxt även i de små och medelstora företagen, säger Martin Åkesson.

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här »
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:
Martin Åkesson, vd Almi Blekinge, tel 070-539 51 26.
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Martin Åkesson
Vd, Almi Blekinge
Martin Åkesson