2022-04-19 05:00Pressmeddelande

Growing Green– Fördjupat affärsutvecklingsstöd inom hållbara affärer till länets etablerade bolag!

Growing Green – Fördjupat affärsutvecklingsstöd inom hållbara affärer till länets etablerade bolag! 

Nu erbjuder Almi Företagspartner möjligheten för 50 företag, med upp till 249 anställda, möjligheten att utveckla sin hållbara affär genom ett anpassat affärsutvecklingsstöd. Särskilt fokus ligger på företag med egna produkter och/eller egen tillverkning.  

Hållbarhet hamnar allt högre på mångas dagordning och länets företag möter såväl ökade kundkrav, legala krav och krav från övriga intressenter så som finansiärer. För att stötta företagen i omställningen till en mer hållbar affär kraftsamlar Almi med start från april 2022 för att skapa förutsättningar för 50 företag att hitta sina affärsmöjligheter och utvecklingsområden kopplat till hållbarhet. 

Satsningen finansieras av Europiska Regionalfonden (ERUF), Region Jönköpings län och Almi Företagspartner. Tillsammans satsar man drygt 4,5 MSEK i projektet Growing Green för att utveckla hållbara affärer i länets produktägande-, och tillverkande små- och medelstora företag.  

Growing Green är för företag i Jönköpings län och har plats för 50 företag. Projektet pågår under april 2022 till och med augusti 2023. Varje företag betalar en avgift på 5 000 kr – en minimal investering.   

Almi har redan tidigare stöttat flera av länets företag att utveckla mer hållbara affärer. Under 2021–2022 har ett 50-tal företag från Jönköpings län utvecklat sin affär inom projektet Hållbara Intraprenörer vilket finansierats genom Europeiska Socialfonden (ESF). Det nya projektet Growing Green är en vidareutveckling och fördjupning mot vårt läns strategiskt viktiga industrier och ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin.  

 “Genom en kombination av skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, hållbarhetsworkshops, coaching och tillgång till expertkonsulter påskyndar vi företagens omställning till en mer hållbar affär" (Max Sundvall, projektledare).

"Många är redan idag duktiga inom enskilda hållbarhetsområden, särskilt vad gäller den egna produktionen och den interna verksamheten. Däremot ser vi ett glapp där vi kommer stötta våra länets företag i den strategiska utvecklingen med hänsyn till hela affären inklusive till exempel hållbara värdekedjor, klimatpåverkan och hur de kan vara en positiv påverkanskraft för sina kunders utveckling", säger Max Sundvall som är projektledare och affärsrådgivare inom hållbarhet på Almi Jönköping. 

För mer information kontakta:  

Max Sundvall – Projektledare och affärsrådgivare inom hållbarhet
Tel: 036 30 65 12
E-post: max.sundvall@almi.se    

Mer information om projektet finns på www.almi.se      


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Max Sundvall
Projektledare Growing Green
Max Sundvall